Zarząd ATT (GRUPAAZOTY) w dniu 9 czerwca podjął decyzję o planowanym zaprzestaniu kontynuowania działalności w zakresie biznesu POM. Decyzja podyktowana jest brakiem efektywności ekonomicznej biznesu POM w dającej się przewidzieć perspektywie. Planowane zaprzestanie produkcji POM będzie miało wpływ na ograniczenie całkowitej emisji CO2 Spółki.

Decyzja o planowanym zaprzestaniu kontynuowania działalności w zakresie biznesu POM nie będzie miała wpływu na pozostałą działalność prowadzoną przez Segment Tworzywa. Warto przypomnieć, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży zewnętrznej produktów biznesu POM w 2020 roku wyniosły 54,1 mln zł i stanowiły jedynie 0,5% przychodów Grupy Azoty.

Planowane zaprzestanie kontynuowania działalności w zakresie biznesu polioksymetylenu powinno nastąpić nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.