Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Regulamin

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej BiznesRadar.pl, których właścicielem i administratorem jest BIZNESRADAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 8/6, zwana dalej Operatorem.

Operator świadczy usługi drogą elektroniczną, a jego działalność w tym zakresie jest regulowana prawem Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Użyte w dalszej części niniejszego regulaminu definicje oznaczają:

 • Serwis - Internetowy serwis dostępny w domenie BiznesRadar.pl oraz aplikacja mobilna BiznesRadar.pl
 • Użytkownik - Osoba fizyczna korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu.
 • Konto - Istniejący w bazie danych Serwisu wpis potwierdzający fakt rejestracji Użytkownika w Serwisie, w tym również rejestracji za pośrednictwem konta serwisu Facebook.
 • Treści - Wszelkie informacje, komunikaty oraz dane prezentowane w Serwisie. W szczególności są to kwotowania rynków instrumentów finansowych, walut i surowców, wskaźniki analizy technicznej, wiadomości oraz wszelkie inne publikowane treści, w tym treści publikowane przez Użytkowników Serwisu.

 1. Serwis nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
 2. Serwis nie jest serwisem czasu rzeczywistego.
 3. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, w szczególności Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych w Serwisie Treści oraz za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis.
 4. Operator nie może zagwarantować, że Treści dostępne w Serwisie dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej i kompletnej. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz poprawności Treści w nim prezentowanych.
 5. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w tym również za utratę powierzonych danych.
 6. Operator zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu w szczególności wynikłych z awarii oraz prac modernizacyjnych i konserwacyjnych.
 7. Operator nie odpowiada za Treści których nie jest autorem, w szczególności za Treści publikowane przez Użytkowników Serwisu.
 8. W Serwisie mogą być umieszczane treści reklamowe. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ani za treść stron, do których prowadzą odnośniki zawarte w reklamach.
 9. Korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 10. Operator może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.
 11. Podczas rejestracji Konta w Serwisie, w tym również za pośrednictwem konta serwisu Facebook, Użytkownik udostępnia swój adres e-mail równocześnie wyrażając zgodę na otrzymywanie od Operatora na ten adres informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Serwisu, informacji o nowych funkcjach dostępnych w Serwisie oraz informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 12. Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług Serwisu przez administratora, którym jest Operator, w sposób zgodny z Ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem.
 13. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto wraz ze zgromadzonymi danymi osobowymi za pomocą funkcji dostępnej po zalogowaniu w Serwisie.
 14. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
 15. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta.
 16. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 17. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie Treści umieszczone przez niego w Serwisie.
 18. Użytkownicy zamieszczający własne Treści w Serwisie wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez Operatora i jednocześnie upoważniają go do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w serwisie.
 19. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników w ramach Treści przekazów reklamowych oraz informacji o charakterze komercyjnym.
 20. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 21. Operator może zaprzestać świadczenia usług Serwisu Użytkownikowi, w tym usunąć Konto, w szczególności jeżeli:
  • Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich.
  • Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub zasadami Netykiety.
  • Użytkownik stosuje techniki i urządzenia zakłócające pracę infrastruktury informatycznej Serwisu.
  • Pierwsze zalogowanie do Serwisu zarejestrowanego i potwierdzonego Użytkownika nie nastąpi w ciągu 7 dni od momentu rejestracji.
  • Konto Użytkownika pozostanie nieaktywne (brak zalogowania do serwisu) przez okres 6 miesięcy.
 22. Operator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo usunięcia wybranych Treści Użytkownika lub jego Konta bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny.
 23. Decyzja Operatora o usunięciu Konta jest nieodwołalna. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania od tej decyzji.
 24. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i treść przedmiotową akceptuje.