Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Polityka prywatności Biznesradar.pl, klauzule informacyjne i polityka cookies

obowiązuje od 22 sierpnia 2023 r.

Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych związanym z korzystaniem z informacyjnego serwisu internetowego pod adresem www.biznesradar.pl (Serwis) oraz dostępnych za jego pośrednictwem usług. Polityka Prywatności zawiera także klauzule informacyjne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz informacje nt. wykorzystywania w Serwisie polików cookies lub podobnych rozwiązań.

W kwestach nieuregulowanych w Polityce Prywatności, w szczególności w zakresie definicji używanych w niej pojęć, stosuje się Regulamin Serwisu.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest BIZNESRADAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 8/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000575056.

Kontakt z administratorem danych w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: kontakt@biznesradar.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby administratora.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe pozostawione w ramach Serwisu, w szczególności w ramach założenia Konta lub prowadzonej korespondencji elektronicznej, będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie w celu:

 1. realizacji Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w tym zamówionych w związku z założeniem Konta oraz przekazywania informacji związanych z tymi Usługami lub zmianą ich warunków - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzw. niezbędność do zawarcia/wykonania umowy).
  a także w celu:
 2. przekazywania użytkownikowi informacji o funkcjonowaniu Serwisu, o nowych funkcjach lub Narzędziach w Serwisie, utrzymania sesji logowania i dostosowania Usług, Treści i reklam automatycznie publikowanych w Serwisie do zainteresowań użytkownika.
 3. marketingu bezpośredniego administratora lub osób trzecich, w tym w celu przekazywania informacji handlowych administratora lub reklamodawców korzystających z usług administratora, dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
 4. działań technicznych związanych z działaniem i udoskonalaniem Serwisu, badania ruchu w Serwisie i skuteczności działań marketingowych w internecie, prowadzenia statystyk, obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych w celu określonym w pkt. 2 lit. a powyżej następować będzie w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z daną osobą umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem z nią umowy, a więc dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzw. niezbędność do zawarcia/wykonania umowy).

Przetwarzanie danych w celach określonych w pkt. 2 lit. b – d powyżej wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, polegających na zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych Usług przy jednoczesnym zachowaniu ich nieodpłatnego charakteru, maksymalnym ułatwieniu kontaktu z użytkownikami oraz zwiększeniu dotarcia z ofertą administratora lub klientów administratora. W ocenie administratora interesy użytkowników Serwisu nie będą zagrożone przez lub nie będą nadrzędne wobec wymienionych powyżej interesy administratora lub osób trzecich. Przetwarzanie danych w tych celach następować więc będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzw. uzasadnione interesy administratora).

4. Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator danych przetwarzał będzie wyłącznie dane przekazane przez samego użytkownika Serwisu podczas zakładania Konta, tj. adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu i jako dane identyfikujące danego użytkownika oraz jego hasło do Konta. O kompletności, prawdziwości i charakterze tych danych decyduje sam użytkownik Serwisu.

Adres e-mail użytkownika nie jest w żaden sposób prezentowany publicznie na stronach Serwisu. Adres ten jest wykorzystywany jedynie w celach wymienionych w Regulaminie Serwisu.

Hasło użytkownika jest przechowywane w formie zaszyfrowanej.

W pozostałym zakresie pozostawione w Serwisie dane mogą obejmować jeszcze adres IP, który może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar geograficzny, w jakim znajduje się urządzenie użytkownika, wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego użytkownik przeszedł na strony Serwisu, przeglądarki, z jakiej użytkownik korzysta lub inne informacje transmitowane protokołem http. Dane te będą wykorzystywane w celach działań technicznych, związanych z administracją serwerami lub do celów analitycznych i statystycznych.

Dane te pozyskiwane są automatycznie, przekazywanie ich w ramach Serwisu można zablokować w ustawieniach przeglądarki.

W przypadku, gdy powyższe dane umożliwiać będą administratorowi identyfikację określonej osoby fizycznej, będą traktowane przez administratora danych jak dane osobowe.

5. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje cookies (ciasteczka), niewielkie pliki tekstowe niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług. Cookies to pliki, które są umieszczone w pamięci urządzenia podczas odwiedzania stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia, przeglądarki, anonimowe informacje o zachowaniu użytkownika na stronach oraz dane potrzebne do optymalizacji wyświetlania treści na stronach. Dane gromadzone przez ww. pliki są zasadniczo anonimowe dane, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika. W przypadku gdy dane te umożliwiać będą jednak – zwłaszcza w powiązaniu z innymi danymi - identyfikację określonej osoby fizycznej, będą traktowane przez administratora danych jak dane osobowe.

Dane pochodzące z plików cookies pozyskiwane będą stosownie do konfiguracji przeglądarki na urządzeniu użytkownika, która wyznaczać będzie poziom jego akceptacji na przetwarzanie takich danych.

Użytkownik może w każdej chwili zablokować pozostawiania w Serwisie tych danych poprzez zmianę ustawień aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Można skonfigurować przeglądarkę w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych lub wszystkich stron internetowych. Ustawienia takie mogą spowodować utratę niektórych funkcjonalności strony.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pozyskane przy zakładaniu Konta dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia dla danego użytkownika Usług wymagających dostępu do Konta.

W przypadku danych pozyskanych automatycznie w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług nie wymagających założenia Konta, dane przetwarzane będą odpowiednio do ustawień urządzenia lub przeglądarki użytkownika, a w przypadku danych, których retencji nie da się ustawić w ten sposób przez okres 5 lat od końca roku ich pozyskania (planowany okres retencji danych pozyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu bez zakładania Konta).

Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy w wyniku kontaktów z użytkownikiem zostanie zawarta z nim umowa, która zmieni cel przetwarzania jego danych. W takich przypadkach okres retencji zależeć będzie od nowego celu przetwarzania jaki zostanie uzgodniony z użytkownikiem.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane będą usuwane lub anonimizowane.

7. Przekazywanie danych osobowych – odbiorcy danych

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, gdy dane muszą zostać przekazane w wykonaniu obowiązku prawnego lub gdy ich udostępnienie będzie niezbędne do realizacji uzasadnionych prawnie interesów osób, wobec których interesy, prawa i wolności użytkowników Serwisu nie będą nadrzędne.

Dane te będą też udostępniane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i treściową Serwisu, utrzymanie serwerów lub serwisantom w zakresie niezbędnym do świadczenia ich usług i na podstawie odpowiednich umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Anonimowe dane dotyczące ruchu w Serwisie (czyli cookies) możemy też powierzać agencji marketingowej lub innym podmiotom zarządzającym powierzchniami reklamowymi na stronach www.

8. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osobie, której dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania swoich danych,
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem: kontakt@biznesradar.pl

Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje konto wraz ze zgromadzonymi danymi osobowymi za pomocą funkcji dostępnej w ustawieniach po zalogowaniu w Serwisie.

W tym celu należy:

 • zalogować się w Serwisie na www.biznesradar.pl korzystając z przeglądarki internetowej
 • przejść do ustawień Konta użytkownika
 • znaleźć zakładkę Usuń
 • wybrać opcję „Chcę usunąć konto” i zatwierdzić wybór

Operacja skutkuje usunięciem Konta użytkownika i wszystkich powiązanych z nim dodatkowych informacji jak: login, email, hasło, portfele, alerty, wybrane instrumenty (przechowywane w opcjach Radar, Ulubione).

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do zgodności przetwarzania danych osobowych przez administratora danych z prawem, osobie, której te dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególnościze względu na zmianę przepisów prawa, technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu.