Przychody LBW (LUBAWA) w III kwartale 2021 r. wyniosły 56,02 mln zł wobec 42,29 mln zł odnotowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w zakończonym kwartale do 6,28 mln zł z 4,69 mln zł w III kwartale 2020 r. Między lipcem a wrześniem spółka odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 5,03 mln zł w porównaniu do 3,52 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Lubawa do akcjonariuszy:

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

przekazuję na Państwa ręce raport okresowy za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Spółki Grupy Kapitałowej Lubawa osiągnęły w tym okresie 191,5 mln zł, co oznacza wzrost o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, który był rekordowy w dotychczasowej historii Grupy Lubawa. Przychody te pozwoliły osiągnąć wynik netto w wysokości niemal 22 mln zł, wobec rekordowych 29,3 mln zł w okresie porównawczym.

Największy segment – tkanin – przyniósł 98,2 mln zł przychodów i 20,3 mln zł zysku segmentu. Segment materiałów reklamowych osiągnął 81,1 mln zł przychodów i 12,4 mln zł zysku. Dwa największe segmenty naszej grupy zwiększyły przychody odpowiednio o 5,5% oraz o 10,3%. W tak trudnym okresie jest to dużym osiągnięciem. Mniejsza rentowność osiągniętych wyników spowodowana jest mniej korzystną, niż w ubiegłym roku, strukturą sprzedaży zrealizowanej przez naszych klientów w tych segmentach.

W segmencie sprzętu specjalistycznego zanotowano 3,9 mln zł przychodów i 3,9 mln zł straty. Odpowiadająca głównie za ten segment spółka dominująca Lubawa osiągnęła jednostkowo 9,7 mln zł przychodów i 6,9 mln zł straty. W zakresie sprzętu dla służb mundurowych kontrakty pozyskiwane są głównie w drodze przetargów publicznych, które ze względu na niepewność związaną z sytuacją pandemiczną w jeszcze większym stopniu niż zwykle zbiegły się w III i IV kw. 2021 r. Lubawa pozyskała i rozpoczęła realizację skumulowanych zamówień w tych kwartałach, co przy założeniu ich realizacji do końca roku, przełoży się na istotne przychody w ostatnim kwartale b.r.

Analizując wyniki prezentowanego okresu należy wziąć pod uwagę, że wystąpił efekt wysokiej bazy, ponieważ osiągnięte w analogicznym czasie ubiegłego roku były rekordowe dla Grupy Lubawa. Wysokie przychody w 2020 roku wystąpiły jednocześnie z pozyskaniem wsparcia w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19, co nie miało miejsca w roku bieżącym.

Warto przypomnieć, że w III kw. zakończyliśmy wdrożenie kluczowej inwestycji Grupy Lubawa tj. Centrum Badawczo-Rozwojowego. Jest to miejsce, w którym nie tylko prowadzimy nasze działania R&D, ale także produkcję naszych wyrobów.

Zapraszam do zapoznania się z raportem za I-III kw. 2021 r.

Marcin Kubica

Prezes Zarządu Lubawa S.A.