Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

KGL szacuje 52% wzrost przychodów w 2021 r.

Udostępnij

Zarząd spółki KGL z siedzibą w Mościskach przedstawia szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży KGL S.A. za rok 2021.

KGL prowadzi działalność na rynku tworzyw sztucznych w obszarze (1) produkcji opakowań dla sektora spożywczego oraz (2) dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych. Według szacunkowych ustaleń w roku 2021, spółka KGL wypracowała blisko 576 mln zł przychodów z działalności operacyjnej i były one o około 52 % wyższe od wartości wygenerowanej w 2020 r.

Przychody w stosunku do 2020 r. wzrosły w obu prezentowanych segmentach, odpowiednio o 42% w segmencie produkcji oraz o 65% w segmencie dystrybucji. W zasadzie cały ubiegły rok charakteryzował się silnym wzrostem cen surowców, które w KGL wykorzystywane są jako surowce produkcyjne oraz surowce będące przedmiotem dystrybucji. W 2021 roku, niektóre rodzaje/typy surowców osiągnęły swoje historyczne maximum cenowe, co w znacznej mierze przełożyło się na wzrost kosztów produkowanych w KGL folii i opakowań oraz cen sprzedażowych w obu segmentach prowadzonej działalności, a w efekcie końcowym wpłynęło również na wielkość osiągniętych w 2021 r. przychodów. Należy jednocześnie zauważyć, że fakt rosnących cen surowców ma również bezpośredni wpływ na wielkość osiąganych przez Spółkę marż. Zasadą jest, że rosnące ceny zakupowe surowców wspierają marże osiągane w segmencie dystrybucji i obniżają marże w segmencie produkcji. Drugim, równie ważnym czynnikiem kosztowym, który miał wpływ w 2021 r. na ceny, a tym samym na przychody, były rosnące koszty pracownicze oraz rosnące ceny niektórych mediów.

Struktura przychodów wg segmentów działalności

Na wykresie poniżej przedstawiono w sposób graficzny wartość przychodów KGL S.A. wg. segmentów działalności.

Segment produkcji

Przychody w segmencie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych osiągnęły w 2021 r. rekordową wartość ok. 324 mln zł. Segment produkcji od lat wykazuje dużą dynamikę wzrostu r/r, co jest przede wszystkim efektem powiększania zdolności wytwórczych w drodze inwestycji, w nowe linie do produkcji folii (ekstrudery) i opakowań (termoformierki).

Działalność produkcyjna Spółki w 2021 r. uległa dalszemu wzrostowi w następstwie zwiększonego zapotrzebowania ze strony klientów Spółki na produkty opakowaniowe i folie. Zdaniem Zarządu było to konsekwencją utrzymywania się w Polsce wysokiego poziomu popytu na artykuły spożywcze (wzmożony zakup produktów mięsnych i garmażeryjnych) oraz gastronomii (wzmożony zakup produktów na wynos). Istotnym czynnikiem, który bezpośrednio wpłynął na wzrost sprzedaży Spółki w obszarze produkcji, był również ogólny wzrost eksportu wytwarzanych w Polsce produktów (szczególnie wyrobów spożywczych, w tym mięsa). Drugim czynnikiem, mającym duży wpływ na wielkość przychodów segmentu produkcji, były rosnące ceny produktów KGL w odpowiedzi na utrzymujący się przez cały 2021 r. silny trend wzrostów cen surowców bazowych (PET, PP), które KGL wykorzystuje w procesach produkcyjnych. Należy zaznaczyć, że w zależności od rodzaju produktu, udział kosztów surowców w całościowym koszcie produktu plasuje się w przedziale 50-70 %. Należy jednocześnie podnieść, że KGL S.A. w dużej mierze jest dostawcą opakowań i folii dla wielkoprzemysłowych, w tym działających globalnie, koncernów produkujących produkty spożywcze, z którymi Spółka posiada długoterminowe kontrakty, zapewniające z jednej strony duże wolumeny odbioru produktów, ale regulujące jednocześnie warunki zmian cen, które co do zasady zmieniane są w oparciu o historyczne zmiany indeksów cen poszczególnych surowców produkcyjnych i działają z pewnym opóźnieniem.

W ubiegłym roku, Spółka kontynuowała działania związane z rozwijaniem działalności produkcyjnej w celu obsługi nowych segmentów rynku opakowań spożywczych. Szczególne wysiłki poczynione zostały w Spółce w zakresie rozwoju rynku producentów dań gotowych (catering) oraz rynku producentów wyrobów mlecznych, który jest jednym z największych odbiorców opakowań z tworzyw sztucznych i na którym KGL zamierza budować silną pozycję jako dostawca nowoczesnych, innowacyjnych produktów opakowaniowych.

 

Segment dystrybucji

W pierwszej połowie 2021 r. na rynku polimerów odnotowano sytuację skrajnego niedoboru surowców. Liczne przypadki siły wyżej, nie do końca zrozumiałe przestoje produkcyjne i spowolnienia u wielu producentów tworzyw, wywołały u szeregu odbiorców problemy produkcyjne i wzrosty cen na rynku, dalece przewyższające oczekiwania, a często i możliwości nabywcze przetwórców. Organizacja Polymer Comply Europe poinformowała o 81 nowych przypadkach siły wyższej do trzeciego kwartału włącznie, co jest rekordowym wynikiem z perspektywy ostatnich lat. Wprawdzie, w końcówce roku dostępność poszczególnych tworzyw nieco się poprawiła, natomiast nie zmieniły się znacząco ich ceny.

Wszystko to miało decydujący wpływ na osiągnięte wyniki w segmencie dystrybucji, w tym wzrosty wielkości przychodów segmentu, którego dynamika r/r osiągnęła poziom 65%.

Należy podkreślić, że wzrostowi przychodów w wyniku wzrostu cen towarzyszyła jednocześnie sytuacja wzrostu liczby klientów oraz ilości sprzedanych surowców. Było to możliwe dzięki silnie zdywersyfikowanej liczbowo i geograficznie palecie dostawców, dzięki czemu spółce KGL udało się utrzymać ciągłość dostaw i zacieśnić/rozwinąć relacje biznesowe z nowymi oraz dotychczasowymi klientami. Serwis świadczony przez KGL jako dystrybutora, oparty jest o elastyczne zarządzanie oraz otwartą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

W konsekwencji powyższego, w niezmiernie trudnym okresie 2021 r., z punktu widzenia dostępności tworzyw, rosnących cen i utrzymującej się pandemii, spółce KGL S.A. udało się wypełnić swoje zobowiązania wobec Klientów pomimo trudnych i często zaskakujących wyzwań rynkowych. Dzięki doświadczeniu w dostarczaniu tworzyw sztucznych na potrzeby wewnętrzne oraz dla odbiorców zewnętrznych, jak również współpracy ze stabilną i zróżnicowaną bazą producentów, spółce KGL udało się odnotować pozytywne parametry finansowe w segmencie dystrybucji, w efekcie czego można odnotować ubiegły rok jako jeden z najbardziej udanych w historii firmy w tym obszarze.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+