Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dekpol zakończył 2021 r. zyskiem netto na poziomie 75,7 mln zł

Udostępnij
 • skonsolidowane przychody w 2021 na poziomie przekraczającym 1,25 mld PLN, +19% r/r
 • marża brutto ze sprzedaży utrzymana na poziomie 13%
 • zysk operacyjny w wysokości 113 mln PLN, +39% r/r
 • zysk netto w wysokości 75,7 mln PLN wobec 52,8 mln PLN przed rokiem (po korekcie o zdarzenie jednorazowe związane z nabyciem INTEK: 55,5 mln PLN)
 • podwojenie r/r wyników segmentu produkcji osprzętu (Steel): przychody na poziomie 120,4 mln PLN, EBIT na poziomie 12,6 mln PLN
 • stabilna pozycja gotówkowa Grupy - stan środków pieniężnych na koniec
  2021: 190,6 mln PLN
 • bezpieczny poziom zadłużenia - wskaźnik dług netto/EBITDA LTM na koniec
  2021 na poziomie 1,13 (1,35 bez efektu związanego z przejęciem INTEK)

Grupa DEK (DEKPOL), prowadząca działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu budowlanego, opublikowała wyniki finansowe za 2021 rok. Przychody Grupy przekroczyły w omawianym okresie 1,25 mld PLN, co oznacza wzrost o 19% r/r. Rentowność brutto ze sprzedaży utrzymała się na poziomie 13%, co zaowocowało osiągnięciem 165,7 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży. Zysk operacyjny Grupy w 2021 wyniósł 113 mln PLN, co oznacza wzrost o 39% r/r. Grupa zakończyła 2021 rok zyskiem netto na poziomie 75,7 mln PLN wobec 52,8 mln PLN przed rokiem (po oczyszczeniu o zdarzenie jednorazowe, związane z nabyciem INTEK zysk netto 2021 na poziomie 55,5 mln PLN).

Na koniec 2021 roku stan środków pieniężnych w Grupie wynosił 190,6 mln PLN, a wskaźnik dług netto/EBITDA LTM był na bezpiecznym poziomie 1,13 (1,35 bez efektu związanego z przejęciem INTEK).

Segment deweloperski

W 2021 przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 254 mln PLN (20% udział w przychodach Grupy), a dzięki osiągnięciu wysokiej, 19% marży EBIT, wynik operacyjny wyniósł 49,3 mln PLN (wobec 41,5 mln PLN w 2020). W 2021 kontraktacja segmentu deweloperskiego w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 490 lokali (wobec 148 w 2020). W przychodach segmentu w omawianym okresie rozpoznana została sprzedaż 406 lokali (w 2020 było to 622 lokali).

Według stanu koniec 2021 r. w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 657 lokali.

Celem segmentu deweloperskiego Grupy jest rozpoznanie w 2022 roku przychodów na poziomie 250 mln PLN. Wysoki, zbliżony do zeszłorocznego, poziom przychodów zostanie osiągnięty dzięki rozpoznaniu w wyniku finansowym ok. 540 lokali (wobec szacowanych 406 lokali w 2021 r.) oraz przychodom z realizacji inwestycji w formule PRS (Private Rented Sector).

Segment generalnego wykonawstwa

Segment generalnego wykonawstwa (GW) pozostaje największym segmentem działalności Grupy DEKPOL, z udziałem w przychodach na poziomie przekraczającym 68% na koniec 2021 roku. Grupa ma ugruntowaną pozycję na rynku i wysoki poziom referencji, dzięki czemu współpracuje z liderami dynamicznie rosnącego rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych. Przychody segmentu GW
w omawianym okresie wyniosły około 850 mln PLN i były wyższe o 30% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 49,7 mln PLN wobec 45,3 mln PLN rok wcześniej.

Na koniec 2021 roku realizowane były kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1,3 mld PLN netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 573 mln PLN netto. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 412 mln PLN, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 305 mln PLN. Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma wartość do 50 mln PLN, przy czym na koniec 2021 GW posiadało w swoim portfolio 7 kontraktów o wartości przekraczającej 70 mln PLN.

Segment produkcji osprzętu

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) odpowiadał w 2021 roku za niemal 10% przychodów Grupy. Wyniki Dekpol Steel w omawianym okresie podwoiły się: przychody sięgnęły najwyższego w historii tego segmentu poziomu 120,4 mln PLN, a zysk operacyjny wyniósł 12,6 mln PLN. W roku 2021 pozycja spółki Dekpol Steel na rynku krajowym jak również europejskim umocniła się. Dzięki pełnej standaryzacji, jak również ustabilizowaniu procesów produkcji, Spółka zrealizowała rosnący poziom zamówień.

W związku z pozyskaniem przez Dekpol Steel dużej liczby nowych zleceń i planowanym dalszym dynamicznym rozwojem Spółki zaktywizowano działania w obszarze M&A. W efekcie zawarto umowę przejęcia lubawskiej spółki INTEK. Dzięki transakcji zespół Dekpol Steel zasiliło ponad 200 wykwalifikowanych pracowników, a zasoby Spółki poszerzyły się o dwukrotnie większą, od posiadanej w Pinczynie, powierzchnię produkcyjną. Dzięki synergii obu zakładów (w Pinczynie i Lubawie), do INTEK w krótkim czasie została przeniesiona produkcja łyżek i osprzętów dla jednego z największych odbiorców aftermarket. Oczekuje się, że w następstwie transakcji w perspektywie trzech lat przychody Dekpol Steel powinny wzrosnąć do poziomu nawet ok. 300 mln PLN.

Komentarz Zarządu do wyników 2021 i perspektyw na kolejne kwartały

Miniony rok był kolejnym wymagającym okresem dla wszystkich prowadzących działalność biznesową. Mierzyliśmy się z kolejnymi falami pandemii COVID-19 oraz ich skutkami w postaci m.in. zaburzonych łańcuchów dostaw, znaczącą inflacją kosztów materiałów i usług oraz zmianami w otoczeniu prawno-podatkowym. Pomimo tego dynamicznie zmieniającego się otoczenia Grupa wypracowała w 2021 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Osiągnięte rezultaty kolejny raz potwierdzają słuszność strategii DEKPOL, polegającej na zrównoważonym rozwoju w oparciu o trzy uzupełniające się filary biznesu: segment Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo), Deweloperski (Dekpol Deweloper) i Produkcji Osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel). Pomimo wielu wyzwań, dotyczących skokowego wzrostu kosztów, zespół segmentu Generalnego Wykonawstwa udowodnił, że potrafi szybko reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym, dzięki czemu wyższy przychód przełożył się na wzrost zysku. Kluczem do sukcesu był rozważny i efektywny proces ofertowania, uwzględniający sytuację na rynku materiałów i zabezpieczenie realizacji projektów. Na koniec roku mieliśmy wysoki poziom zamówień. W obszarze naszej ścisłej specjalizacji - budownictwa kubaturowego - trwa boom. Korzystamy na nim, rozwijając zespół, rozszerzając działania w nowych lokalizacjach i pracując z coraz szerszym gronem klientów. Portfolio Dekpol Deweloper jest zróżnicowane i dobrze dopasowane do potrzeb rynku – obejmuje zarówno mieszkania w rodzinnych osiedlach, jak i luksusowe nadmorskie apartamenty, które w obliczu narastającej inflacji traktowane są przez klientów jako bezpieczna przystań dla posiadanego kapitału. Cele biznesowe segmentu deweloperskiego na rok 2022 są ambitne: osiągnięcie przychodów na poziomie 250 mln PLN dzięki rozpoznaniu w wyniku finansowym ok. 540 lokali oraz przychodów z realizacji inwestycji w formule PRS. Dekpol Steel powrócił na ścieżkę dynamicznego wzrostu i podwoił swoje wyniki w minionym roku. Spółka zrealizowała odbudowany po pandemicznym 2020 roku wysoki poziom zamówień, stawiając jednocześnie czoła wyzwaniom związanym ze skokowym wzrostem cen stali.  Sukces transakcji przejęcia INTEK oznacza, że w 2022 rok weszliśmy z dwukrotnie większym zespołem i dwukrotnie większą powierzchnią hal - będziemy mogli sprostać rosnącym zamówieniom od istniejących i nowych klientów. Oczekujemy dalszego skokowego rozwoju tego segmentu w działalności Grupy. Podsumowując, wszystkie trzy nasze segmenty biznesowe mają za sobą udany rok i oceniamy, że ich perspektywy na rok 2022 i kolejne lata także są atrakcyjne. – mówi Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu DEKPOL S.A.

Grupa DEKPOL jest elastyczna i bacznie analizuje otoczenie rynkowe. Utrzymujemy bezpieczną i stabilną sytuację finansową pomimo coraz większej skali działalności, co wymaga od nas odpowiedniego zarządzania kapitałem obrotowym i utrzymywaniem w ryzach poziomu zadłużenia. Dzięki dobremu przygotowaniu od strony finansowej nie tylko radzimy sobie z wyzwaniami rynkowymi i rosnącą skalą działalności, ale także możemy korzystać z nadarzających się szans biznesowych, takich jak przeprowadzenie transakcji M&A firmy INTEK. W trybie ciągłym pracujemy nad elementami bilansu takimi jak struktura zobowiązań i należności, aby sytuacja finansowa Grupy była bezpieczna i umożliwiała nam skuteczną realizację strategii w wymagających warunkach i szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym- dodaje Katarzyna Szymczak-Dampc, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowa DEKPOL S.A.  

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+