Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe MFO za pierwsze półrocze 2022 r. oraz list prezesa zarządu

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze 2022 półrocze 2021 dynamika
tys. zł      
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 590 466 409 973 44%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57 133 66 551 -14%
Zysk (strata) brutto 56 052 65 624 -15%
Zysk (strata) netto 45 306 53 080 -15%
Całkowite dochody ogółem 45 306 53 080 -15%
Średnioważona liczba akcji (szt.) 6 607 490 6 607 490  
Zysk przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 18,95 20,12 -6%
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 18,95 20,12 -6%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 706 -2 154  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 003 -9 316  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 252 -1 167  
       
Aktywa 634 018 556 929 14%
Kapitał własny 334 953 316 077 6%
Zobowiązania długoterminowe 47 099 44 331 6%
Zobowiązania krótkoterminowe 251 965 196 521 28%

 

Szanowni Państwo,

Chciałbym przedstawić Państwu mój komentarz dotyczący minionego półrocza, podjętych przez Zarząd Spółki działań, dokonań Spółki oraz szans, zagrożeń i perspektyw jakich spodziewamy się w najbliższym okresie.

Sytuacja na rynku wyrobów budowlanych, w tym profili stalowych, zarówno w Polsce jak i w Europie w IH 2022 była korzystna. Spółka uzyskała historycznie najwyższe przychody – 590,5 mln złotych i wypracowała zysk netto na poziomie 45,3 mln złotych.

Mówiąc o I kwartale 2022 należy wskazać na powrót do wcześniej uzyskiwanych, niższych poziomów rentowności sprzedaży. Wiązało się to z pierwszą od kilku kwartałów korektą cenową stali, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku, ale przełożyła się na ceny i wyniki I kwartału. Z kolei na wyniki II kwartału ogromny wpływ miała agresja Rosji na Ukrainę. Wojna spowodowała zerwanie bardzo istotnych dla Europy łańcuchów dostaw surowców, w tym stali. Huty ukraińskie zostały zniszczone, a na stal z Rosji i Białorusi nałożono embargo. To spowodowało na przełomie marca/kwietnia gwałtowne wzrosty cen stali i zwiększony popyt, co pomogło realizować większe marże. Były to jednak w pewnej mierze zakupy o charakterze zabezpieczająco -spekulacyjnym, a nie wynikającym wprost z bieżącego zapotrzebowania odbiorców i realnego popytu rynkowego. Przez kolejne miesiące obserwowaliśmy proces powolnego konsumowania stanów magazynowych przez wszystkie podmioty.

Patrząc na najbliższe nadchodzące miesiące należy realnie ocenić ogólny stan europejskiej gospodarki i niepokojące zjawiska, jak rekordowa inflacja i skokowe podnoszenie stóp procentowych, co zniechęca inwestorów indywidualnych do inwestycji. Z drugiej strony ciężko liczyć na zrównoważenie negatywnego trendu w inwestycjach indywidualnych przez inwestycje infrastrukturalne, bo coraz bardziej opóźnia się termin uruchomienia nowych programów dotacyjnych i zasilenia gospodarki unijnymi środkami z KPO. Dodatkowo opóźnia się moment zakończenia wojny w Ukrainie i ruszenie z wielkim programem odbudowy, który miałby napędzić polską gospodarkę, a patrząc z naszej perspektywy, popyt na materiały budowlane.

Związane z wojną załamanie rynku surowców i paliw będzie powodować dalsze wzrosty ich cen, co przełoży się na kosztów energii, gazu, węgla, a w rezultacie produkcji, transportu, usług i zwiększy presję płacową pracowników. Pełne przełożenie wzrostu kosztów na odbiorców może być trudne do przeprowadzenia w krótkim czasie i może dojść do częściowego konsumowania marży.

Zamierzamy nadal realizować strategię rozwojową związaną z zakładem w Boryszewie. Prace projektowe są w toku, zabezpieczyliśmy już finansowanie pierwszego etapu inwestycji. Cały czas pracujemy nad transformacją naszej organizacji i wszystkich procesów wewnętrznych zgodnie z przyjętą strategią Lean. Będziemy też nadal udoskonalać informatyczne systemy zarządzania produkcją – zgodnie z indusrty 4.0.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+