Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Grupy Lubawa za pierwsze półrocze 2022 r. oraz list prezesa zarządu

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze 2022 półrocze 2021 dynamika
tys. zł      
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 196 735 135 475 45%
Wynik z działalności operacyjnej 29 944 20 731 44%
Wynik przed opodatkowaniem 28 267 20 471 38%
Wynik netto 23 384 16 931 38%
Inne całkowite dochody -33 633  
Łączne całkowite dochody 23 351 17 564 33%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 425 3 149  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 824 -2 470  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 873 -5 708  
Przepływy pieniężne netto razem -1 376 -5 029  
       
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000  
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,16 0,11 45%
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000  
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,16 0,11 45%
Aktywa trwałe 236 180 232 547 2%
Aktywa obrotowe 212 761 199 781 6%
Aktywa razem 448 941 432 328 4%
Zobowiązania długoterminowe 40 016 41 811 -4%
Zobowiązania krótkoterminowe 90 506 95 449 -5%
Kapitał własny 318 419 295 068 8%

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

w I półroczu 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy osiągnęły poziom 196,7 mln zł co oznacza wzrost o 61,2 mln zł w porównaniu do wypracowanych w analogicznym okresie przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 23,4 mln zł wobec 16,9 mln zł w pierwszej połowie ub.r. Zwiększone przychody i wyniki Grupy zostały osiągnięte głównie dzięki poprawie przychodów odnotowanych w segmentach Materiałów reklamowych oraz Sprzętu specjalistycznego.

W segmencie Materiałów reklamowych sprzedaż wyniosła 95,3 mln zł, co oznacza zwiększenie o 33,8 mln zł wobec porównywalnego okresu 2021 r. Zysk osiągnięty w tym segmencie osiągnął 19,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9,8 mln zł w porównaniu do I półrocza ub.r. Segment Tkanin przyniósł przychody na poziomie 66,4 mln zł, wobec 65,1 mln zł przed rokiem. Zysk segmentu tkanin to 7,9 mln zł, wobec 14,6 mln zł przed rokiem.

Jednostkowo Lubawa S.A. działająca w segmencie Sprzętu specjalistycznego osiągnęła 31,2 mln zł przychodów wobec 7,0 mln zł przed rokiem odnotowując zysk w wysokości 47 tys. zł wobec 4,1 mln zł straty netto w I półroczu 2021 r. Segment sprzętu specjalistycznego wykazał przychód w wysokości 28,5 mln zł w porównaniu do 3,1 mln zł w analogicznym okresie ub. r., generując 1,8 mln zł zysku wobec 2,3 mln zł straty przed rokiem.

Zwiększenie przychodów w segmencie Materiałów reklamowych było związane z tym, że produkty segmentu Materiałów reklamowych spotkały się z istotnie większym zainteresowaniem klientów, a także pozyskaniem znaczącej liczby nowych klientów. Zwiększone przychody zrealizowane w segmencie sprzętu specjalistycznego były w większości wynikiem realizacji kontraktu pozyskanego w roku ubiegłym oraz zwiększonej sprzedaży elementów ochrony indywidualnej.

Największym wyzwaniem z jakim mierzy się obecnie gospodarka, a co za tym idzie również spółki Grupy Lubawa jest wojna wywołana inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Do chwili obecnej sytuacja ta nie miała jednoznacznie negatywnego wpływu na sytuację Grupy. Z jednej strony ogranicza ona możliwość sprzedaży produktów na rynki Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz potęguje wzrost kosztów energii i surowców, a z drugiej strony wpływa na zwiększenie zainteresowania niektórymi produktami Grupy, ze względu na większą stabilność i niezawodność produkcji w Europie względem konkurentów produkujących w odległych lokalizacjach. Dodatkowo Lubawa S.A. odnotowuje zwiększone zainteresowanie produktami ochrony osobistej, które powinno się przełożyć na większe zakupy produktów z segmentu specjalistycznego w przyszłości.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji nie ma obecnie możliwości przewidzenia skali wpływu powyższych czynników na sytuację Grupy, jednak optymistyczne wyniki osiągnięte w pierwszej połowie roku pokazują, że spółki z Grupy Lubawa dobrze radzą sobie w tym trudnym okresie i są przygotowane do funkcjonowania w niespokojnym otoczeniu.

Dziękuję Państwu za zainteresowanie Grupą Lubawa i zapraszam do lektury niniejszego Raportu.

Marcin Kubica,

Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+