Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Vivid Games za pierwsze półrocze 2022 r. oraz list zarządu

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze 2022 półrocze 2021 dynamika
tys. zł      
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi: 17 688 10 761 64%
Przychody ze sprzedaży 17 196 9 860 74%
Koszt wytworzenia na własne potrzeby 492 901 -45%
Koszty działalności operacyjnej -18 107 -12 922  
Zysk (-strata) na sprzedaży -418 -2 161  
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej 261 -1 487  
Całkowite dochody ogółem 72 -1 765  
EBITDA 2 192 1 564 40%
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR) 0,00 -0,05  
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR) 0,00 -0,05  
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 32 169 544 32 169 544  
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt. 32 169 544 32 169 544  
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 176 222 882%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -618 -926  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 641 -4 279  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 2 970 3 008 -1%
       
Aktywa trwałe 14 277 15 878 -10%
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 308 0  
Aktywa obrotowe 8 608 7 689 12%
Aktywa razem 23 193 23 567 -2%
Kapitał własny 6 695 6 623 1%
Kapitał podstawowy 3 229 3 229  
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 5 199 7 635 -32%
Dłużne papiery wartościowe 683 2 468 -72%
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 11 299 9 309 21%
Dłużne papiery wartościowe 3 583 3 584  

 

Szanowni Akcjonariusze i Obligatariusze,

Oddajemy w Państwa ręce raport za pierwsze półrocze 2022.

Pierwsze sześć miesięcy 2022 było dla Vivid Games czasem intensywnej pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Mimo wielu globalnych zawirowań, przychody Vivid Games za ten okres wzrosły aż o 74%, porównując pierwsze półrocze 2022 do 2021.

W okresie objętym raportem skupiliśmy się przede wszystkim na wzmocnieniu naszych kluczowych marek. Zarówno Real Boxing 2 jak i Eroblast, zwiększyły liczbę użytkowników oraz rozszerzyły ofertę kierowaną do graczy. Jesteśmy przekonani, że dalsze działania w tym kierunku, połączone z coraz bardziej rentownymi kampaniami UA, przyniosą efekty, zakreślone w naszej strategii.

Stabilność finansową Spółki ugruntowała sprzedaż technologii Bidlogic. Zysk netto z transakcji, w kwocie ok. 4,2 mln zł, istotnie wpłynie na wyniki Spółki za III kwartał i cały rok 2022. W nadchodzących tygodniach podejmiemy też decyzję co do wcześniejszej spłaty obligacji i zamknięcia układu.

Jesteśmy przekonani, że Vivid Games jest na właściwej drodze do dalszego rozwoju.

Dziękujemy za zainteresowanie i zaufanie, którymi nas Państwo obdarzają i zachęcamy do zapoznania się z raportem za I półrocze 2022 roku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+