Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Komentarz Grupy Voxel do osiągniętych wyników finansowych

Udostępnij

W okresie 9 miesięcy 2022 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 274,7 milionów złotych i zmniejszyły się o 38,7 milionów złotych, tj. 12% w porównaniu do 9 miesięcy 2021 roku. W samym jednak 3Q22 przychody VOX (VOXEL) wyniosły ponad 98,6 milionów złotych i były wyższe o 4,9 milionów złotych, tj. 5% od przychodów z 3Q21. Spadek dotyczył zarówno sprzedaży do podmiotów powiązanych, jak i klientów zewnętrznych:

  • sprzedaż do klientów zewnętrznych – przychody wyniosły 43,0 milionów złotych (w tym w 3Q22: 17,5 milionów złotych), co oznacza spadek o 24,1 milionów złotych, tj. 36% r/r (w tym w 3Q22: spadek o 7,4 milionów złotych, tj. 30% r/r). W ubiegłym roku spółka notowała zwiększone zapotrzebowanie na swoje projekty już od początku roku. W 2022 roku spółka obserwuje powrót do sezonowości sprzed epidemii koronawirusa, kiedy to zwiększona liczba projektów była realizowana w II półroczu, w tym w szczególności w IV kwartale. Stąd niższa sprzedaż w 9M22 w porównaniu do 9M21 (wysoka baza),
  • sprzedaż do jednostek powiązanych – przychody wyniosły 36,4 milionów złotych (w tym w 3Q22: 8,9 milionów złotych), co oznacza spadek o 24,0 milionów złotych, tj. 40% r/r (w tym w 3Q22: spadek o 0,9 miliona złotych, tj. 10% r/r). Jest to efekt mniejszej sprzedaży do spółki VITO-MED dotyczącej materiałów laboratoryjnych – efekt niższych cen materiałów laboratoryjnych oraz niższych wolumenów.

Pozostałe spółki z Grupy odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży:

  • Voxel – osiągnął przychody w wysokości 156,3 milionów złotych (3Q22: 61,3 milionów złotych), co oznacza wzrost przychodów w wysokości 33,3 milionów złotych, tj. 27% w porównaniu 9M21 (3Q22: wzrost o 16,2 milionów złotych, tj. 36% r/r). Wzrost przychodów wynikał ze wzrostu liczby badań TK, MR, PET i SPECT, który wyniósł w okresie 9 miesięcy 2022 roku 13% r/r (3Q22: 2%) oraz ze wzrostu wyceny badań refundowanych, wprowadzonej od 3Q22, która spowodowała wzrost cen średnio o około 30%. Przełożyło się to na wzrost przychodów z badań TK, MR, PET i SPECT w 9M22 o 32,8 milionów złotych, tj. 31% (3Q22: wzrost o 16,0 milionów złotych, tj. 41% r/r). Oznacza to wzrost przychodów powyżej wzrostu wolumenów. Ponadto Spółka odnotowała zwiększone o ponad 2,6 milionów złotych (tj. 55% r/r) przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków (w tym w 3Q22 wzrost przychodów o prawie 0,6 miliona złotych, tj. 29% r/r),
  • Scanix – wzrost liczby badań TK i MR o 5% (3Q22: wzrost o 1% r/r), przychody w wysokości 19,9 milionów złotych (3Q22: 8,3 milionów złotych), wzrost przychodów o 4,4 miliona złotych, tj. 28% r/r (3Q22: wzrost o 2,7 milionów złotych, tj. 49% r/r); wzrost przychodów efektem wzrostu wolumenów i wzrostu wyceny świadczeń,
  • Rezonans Powiśle – wzrost liczby badań MR o 12% r/r (w 3Q22: o 14% r/r), przychody w wysokości 6,4 milionów złotych (3Q22: 2,5 milionów złotych), wzrost przychodów o 1,4 milionów złotych, tj. 27% r/r (3Q22: wzrost o 0,7 miliona złotych, tj. 38% r/r); wzrost przychodów efektem wzrostu wolumenów i wzrostu wyceny świadczeń,
  • Exira – osiągnęła przychody w wysokości 7,5 milionów złotych (3Q22: 3,0 milionów złotych), co oznacza wzrost o 0,6 miliona złotych, tj. 9% r/r (3Q22: wzrost o 0,6 miliona złotych, tj. 24%). Wzrost przychodów na skutek zwiększenia liczby procedur oraz zmiany wyceny świadczeń pośrednio refundowanych.

Spółki diagnostyczne, Exira i VITO-MED w działalności szpitalnej odnotowały w 9M22 i 3Q22 roku większe liczby badań i procedur r/r, co potwierdza poprawę ich sytuacji pod względem wolumenów, w porównaniu do ubiegłego roku i brak negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność tych segmentów w 2022 roku. Dodatkowym czynnikiem, który miał wpływ na przychody w tych spółkach był wzrost wyceny świadczeń badań refundowanych, który został wprowadzony 1 lipca 2022 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży do klientów zewnętrznych w Alteris jest spowodowany powrotem do sezonowości sprzedaży w tej spółce, kiedy to w pierwszej części roku z reguły realizowana była mniejsza liczba projektów. Na spadek przychodów ze sprzedaży Grupy główny wpływ mają zmniejszone przychody z badań laboratoryjnych Covid19 wykonywane przez VITO-MED, co jest spowodowane istotną obniżką ceny tych procedur (aż o 60%) i zaprzestaniem ich finansowania w dotychczasowej formule od 2Q22, co miało istotny wpływ na zapotrzebowanie na te badania oraz wolumeny badań.

Podczas gdy w 9M22 roku Grupa Kapitałowa odnotowała spadek zysku brutto ze sprzedaży o 13,8 milionów złotych, tj. o 17% r/r, to w 3Q22 odnotowano jego wzrost o 10,2 milionów złotych, tj. o 53% r/r. Spadek marży brutto był głównie spowodowany mniejszą marżą brutto na sprzedaży w VITO-MED – spółka wygenerowała w 9M22 stratę brutto na sprzedaży w wysokości 7,6 milionów złotych (w 3Q22: strata w wysokości 1,9 milionów złotych), co oznacza zmniejszenie jej wyniku brutto na sprzedaży o 23,7 milionów złotych r/r (w tym w 3Q22: zmniejszenie wyniku o 1,1 milionów złotych). Jest to efekt zmniejszenia zysku brutto ze sprzedaży badań laboratoryjnych Covid-19 o 23,3 milionów złotych r/r, tj. o 97% (na skutek istotnej obniżki cen, zaprzestania testowania i w konsekwencji spadku przychodów) oraz nieznacznego zwiększenia straty brutto ze sprzedaży dotyczącej działalności szpitalnej o 0,4 miliona złotych, tj. 5%. W 3Q22 wynik brutto ze sprzedaży badań laboratoryjnych Covid-19 zmniejszył się o 2,3 milionów złotych, przy jednoczesnym zmniejszeniu straty z działalności szpitalnej o 1,2 milionów złotych w porównaniu do 3Q21. Spółki diagnostyczne i Exira odnotowały wzrost zysku brutto ze sprzedaży w 9M22 i 3Q22, co było spowodowane wyższymi przychodami (poprawa marży z uwagi na duży udział kosztów stałych – pozytywny efekt dźwigni operacyjnej). Zwiększeniu wycen i przychodów nie towarzyszył w 3Q22 istotny wzrost kosztów, którego to należy się spodziewać od 4Q22 – będzie związany z istotnymi podwyżkami kosztów pracy pracowników i współpracowników (wynagrodzeń i usług medycznych). W przypadku Alteris spadek zysku brutto ze sprzedaży związany ze sporym spadkiem przychodów ze sprzedaży – przy nieznacznym zmniejszeniu marży brutto na sprzedaży o niewiele ponad 2 pp. W efekcie Grupa odnotowała w 9M22 marżę brutto na sprzedaży w wysokości 24%, co oznacza spadek o 2 pp. r/r, natomiast w 3Q22 marża wyniosła 30%, co oznacza wzrost o 9 pp. r/r.

Grupa w 9M22 roku odnotowała spadek kosztów ogólnego zarządu o niespełna 0,4 miliona złotych, tj. 2% (3Q22: spadek o ponad 0,5 miliona złotych, tj. 9% r/r) oraz wzrost kosztów sprzedaży o prawie 0,3 miliona złotych, tj. 21% (3Q22: wzrost o ponad 0,1 miliona złotych, tj. 29% r/r).

Ponadto Grupa odnotowała w 9M22 stratę na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości ponad 0,4 miliona złotych (3Q22: strata w wysokości ponad 0,6 miliona złotych), co oznacza zmniejszenie wyniku o prawie 1,3 miliona złotych (3Q22: zmniejszenie o prawie 0,9 miliona złotych). Jest to spowodowane zdarzeniami jednorazowymi dotyczącymi likwidacji w 2Q22 nakładów poniesionych na laboratoria Covid-19, w których działalność została zakończona w wysokości prawie 1,4 miliona złotych oraz na pracownie Scanix w wysokości prawie 0,9 miliona złotych, które zostały zlikwidowane w 3Q22 w związku z ich przeniesieniem do innej lokalizacji. Koszty likwidacji tych nakładów zostały ujęte w ramach pozostałych kosztów operacyjnych, a ich łączny wpływ w 9M22 wyniósł 2,2 milionów złotych (w tym w 3Q22: prawie 0,9 miliona złotych). Brak takich kosztów w ubiegłym roku.

Grupa w 9M22 wygenerowała zysk działalności operacyjnej w wysokości 48,8 milionów złotych (3Q22: 23,5 milionów złotych), który był niższy o 14,9 milionów złotych, tj. 23% od EBITu zrealizowanego w 9M21 (przy czym w 3Q22 wzrost EBIT o 9,8 milionów złotych, tj. 71% r/r). EBIT skorygowany o efekt zdarzeń jednorazowych (głównie likwidacji nakładów opisanych powyżej, powiększony o stratę ze zbycia i likwidacji środków trwałych) wyniósł 51,3 milionów złotych (w tym w 3Q22: 24,6 milionów złotych).

Wskaźnik EBITDA (liczony jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) w 9M22 wyniósł 77,5 milionów złotych (3Q22: 32,9 milionów złotych) i był niższy niż EBITDA wygenerowana w 9M21 o 13,2 milionów złotych, tj. 15% (przy czym w 3Q22 odnotowano wzrost EBITDA o 10,3 milionów złotych, tj. 45% r/r). Po skorygowaniu wskaźnika o efekt zdarzeń jednorazowych opisanych powyżej, spadek EBITDA wyniósł 11,1 milionów złotych, w tym w 3Q22 wzrost wskaźnika wyniósł 11,3 milionów złotych. W konsekwencji spadku przychodów ze sprzedaży i zmniejszeniu zysków, głównie z działalności laboratoryjnej, co zostało w dużej mierze skompensowane wzrostami w segmencie Diagnostyka, marża EBITDA w 9M22 wyniosła 28% i była niższa od marży EBTDA w 9M21 zaledwie o 1 pp. W 3Q22 marża EBIDTA wyniosła 33% i była wyższa aż o 9 pp. od marży w 3Q21 – jest to efekt poprawy zyskowności segmentu Diagnostyka oraz mniejszego wpływu działalności laboratoriów Covid-19 na 3Q21 (niższa baza niż w innych kwartałach 2021 roku).

Strata na działalności finansowej w 9M22 (skorygowana o wpływ udziału w wyniku wspólnego przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszonej) wyniosła 8,0 milionów złotych (w 3Q22: 3,2 milionów złotych) i była wyższa od straty w 9M21 aż o 3,1 milionów złotych (w tym wzrost straty w 3Q22 o 1,8 miliona złotych). Wzrost kosztów finansowych w 2022 roku był spowodowany:

  • wzrostem stóp procentowych, co spowodowało wzrost kosztów odsetek od obligacji oraz od pożyczek (mimo zmniejszenia się stanu pożyczek) oraz wzrostem zadłużenia z tytułu obligacji. Łączny wzrost odsetek od obligacji oraz od pożyczek wyniósł 3,0 miliony złotych (3Q22: wzrost o 1,5 miliona złotych),
  • zwiększeniem zadłużenia z tytułu leasingu finansowego (głównie w zakresie umów najmu), co spowodowało wzrost kosztów odsetek z tytułu leasingu finansowego o 0,4 miliona złotych (3Q22: wzrost o 0,2 miliona złotych),
  • występowanie straty dotyczącej udziału w stracie wspólnego przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszonej w wysokości prawie 0,6 miliona złotych (3Q22: ponad 0,3 miliona złotych), podczas gdy w 9M21 występował zysk w wysokości prawie 0,1 miliona złotych.

Istotny wpływ na poziom kosztów finansowych w okresie 9 miesięcy 2021 roku miało ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych od spółki CardioCube Corp. w związku z likwidacją tej spółki w kwocie ponad 0,9 miliona złotych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+