Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

CCC realizuje plan refinansowania części zadłużenia

Udostępnij

CCC i spółki zależne CCC.eu, CCC Shoes _ Bags, CCC Factory oraz HalfPrice zwarły z kredytodawcami aneks do umowy kredytu dotyczący zrefinansowana część istniejącego zadłużenia spółki. Termin spłaty zrefinansowanej części zadłużenia finansowego ustalono na 24 miesiące od daty zawarcia aneksu. Jednocześnie CCC zredukowała zadłużenie o kwotę 50 mln zł.

"Zawarcie Aneksu realizuje plan Emitenta w zakresie refinansowania części zadłużenia Grupy CCC wobec Instytucji Finansujących w kwocie 535.702.600 PLN, zabezpieczonego gwarancjami w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP BGK" - czytamy w komunikacie

Aneks przewiduje udzielenie Kredytu C w formie kredytu i faktoringu odwrotnego, w kwocie 219 353 439,45 zł w celu refinansowania i spłaty obecnego finansowania. Równolegle, dostępny limit Kredytu B został obniżony o kwotę 4 547 910,68 zł.

"Emitent i Instytucje Finansowe zawarły również umowy bilateralne, które przewidują udzielenie Grupie CCC kredytów i faktoringów odwrotnych w łącznej kwocie 270.897.071,22 PLN na okres dostępności do dnia" - dodano

Zawarcie nowych umów finansowych stanowi element wdrożenia planu delewarowania, który przewiduje obniżenie do końca 2023 r. zadłużenia finansowego CCC o kwotę nie niższą niż 320 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+