Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Spółka zależna Zeneris Projekty rozwija nowy segment działalności

Udostępnij

Sol4eco, spółka celowa powołana przez ZEN (ZENERIS), notowanego na rynku NewConnect dostawcę kompleksowych rozwiązań w obszarze fotowoltaiki, hydroenergetyki i biogazu, podpisała 14 lutego umowę współpracy z firmą Gravicon EU. Umowa gwarantuje Sol4eco wyłączność na oferowanie technologii ukraińskiej spółki Gravicon, która wesprze realizację ekologicznych przedsięwzięć obejmujących rekultywację hałd i składowisk odpadów – w tym prowadzenie prac zmierzających do realizacji planu Unii Europejskiej w sprawie surowców krytycznych.

- Podpisanie umowy wyłączności  z firmą Gravicon stwarza szerokie perspektywy rozwoju dla nowo utworzonej spółki i dla Zeneris Projekty S.A., dlatego bardzo cieszymy się z nawiązania tej współpracy. Cenimy ukraińskiego partnera za skuteczność w odzyskiwaniu surowców mineralnych z terenów poprzemysłowych. Wierzymy, że w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem firmy inżynierskiej, jaką jest Zeneris Projekty, zaowocuje to realizacją przez Sol4eco wielu przedsięwzięć wartościowych z biznesowego i środowiskowego punktu widzenia – mówi Mariusz Kostrzewa, Prezes Zeneris Projekty.

Powołanie spółki celowej Sol4eco i nawiązanie współpracy z firmą Gravicon są spójne z misją firmy Zeneris Projekty S.A. i służą wspieraniu zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie zaawansowanych technologicznie proekologicznych rozwiązań. Wpisują się także w politykę Unii Europejskiej w zakresie planu działania w sprawie surowców krytycznych. Jednocześnie stanowią rozszerzenie dotychczasowego obszaru działania na rzecz środowiska naturalnego poprzez segment rekultywacji terenów poprzemysłowych.

Gravicon dostarcza na rynki światowe zintegrowane rozwiązania techniczne umożliwiające skuteczne pozyskiwanie surowców mineralnych z hałd pohutniczych i pokopalnianych w oparciu o grawitacyjne metody separacji z zamkniętym obiegiem wodno-szlamowym. Firma posiada zainstalowane kompleksy przetwórcze w 12 krajach położonych na 4 kontynentach i specjalizuje się w odzysku m.in. rud metali, antracytu, potasu, siarki oraz metali szlachetnych na terenach objętych rekultywacją.

Rynek polski jest bardzo perspektywiczny z punktu widzenia wdrożenia przez Sol4eco rozwiązań technicznych nowego partnera biznesowego. Według szacunków hałdy pokopalniane znajdujące się na terenie Polski, które obecnie zajmują przestrzeń i sprawiają problemy środowiskowe, zawierają nawet 150 mln ton węgla. Jego pozyskanie pozwoliłoby zwiększyć niezależność energetyczną Polski w ramach przyjętej polityki rewitalizacji i eksploatacji hałd węglowych.

Rekultywacja hałd stwarza dla Sol4eco (a w konsekwencji dla Zeneris Projekty S.A.) atrakcyjne perspektywy biznesowe związane z odzyskiem surowców, w tym surowców krytycznych. Bezpośrednio może mieć także wpływ na ochronę środowiska naturalnego, m.in. poprzez niwelowanie ryzyka wybuchu metanu na hałdach węgla oraz możliwość składowania dwutlenku węgla w formie glebotwórczych granulatów, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Rekultywacja hałd umożliwia również późniejsze tworzenie na odzyskanych terenach siedlisk dla roślin i zwierząt oraz odtworzenie biegu lokalnych cieków wodnych. Zrekultywowane hałdy poprzemysłowe będą mogły być też wykorzystywane do produkcji „zielonej” energii przez farmy fotowoltaiczne albo zyskać inną społecznie użyteczną funkcję np. pełnić rolę parków i terenów rekreacyjnych, które zwiększą atrakcyjność oraz wartość rynkową sąsiadujących z nimi zabudowań. 

Zawarcie kontraktu zainaugurowało rozpoczęcie prac badawczych, których celem jest określenie m.in składu chemicznego setek hałd i składowisk odpadów w Polsce oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Sol4Eco oraz Gravicon dysponują gotową bazą obiektów, dla których wraz z partnerami finansowymi przygotują strategie rekultywacji gruntów, zawierającą listę surowców możliwych do odzysku i sprzedaży w celu sfinansowania poszczególnych projektów. Efektem końcowym tych działań będzie uzyskanie terenów wolnych od zanieczyszczeń, które w przyszłości będą mogły być wykorzystane w bardziej użyteczny sposób.

- Od razu po zawarciu kontraktu przystąpiliśmy do działania. Czekamy już na pierwsze próbki pochodzące z wykonanych odwiertów. Po ich zbadaniu określimy potencjał każdego z wytypowanych miejsc, a następnie przygotujemy rekomendację dotyczącą sposobu ich rekultywacji. W międzyczasie nawiązujemy kontakty z kolejnymi właścicielami hałd – wyjaśnia Paweł Rozwadowski, Prezes spółki Sol4eco.  

Powołanie w lutym br. Sol4Eco Sp. z o.o. usprawni zawieranie kolejnych partnerstw na zasadzie wyłączności z polskimi oraz zagranicznymi dostawcami innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Docelowo ma ona stać się hubem spajającym rozwiązania o proekologicznym charakterze, których potencjał tkwi w niezagospodarowanych dotąd obszarach sektora przemysłowego i innych gałęziach gospodarki. Utworzenie Sol4Eco stanowi rozwinięcie dotychczasowej strategii spółki Zeneris Projekty – doświadczonej firmy inżynierskiej, skupiającej specjalistów z zakresu ochrony środowiska, inżynierii lądowej, konstruktorów budowlanych, specjalistów z zakresu projektowania wodnego, OZE, a także geodetów i geologów. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus