Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Grupy AB za pierwsze półrocze 2022/2023 oraz list do akcjonariuszy

Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB
Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB
Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze 2022/2023 półrocze 2021/2022 dynamika
tys. PLN      
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 589 810 7 504 529 14%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 160 894 120 762 33%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 123 402 110 215 12%
Zysk (strata) netto 98 973 90 290 10%
Zysk (strata) na 1 akcję 6,11 5,58 9%
Rozwodniony zysk na 1 akcję 6,11 5,58 9%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -145 006 29 825  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 720 -2 640  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 160 491 85 354 88%
Przepływy pieniężne netto, razem 9 765 112 539 -91%
       
X.Aktywa razem 3 886 812 3 422 484 14%
XI.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 629 125 2 278 645 15%
XII.Zobowiązania długoterminowe 120 508 175 444 -31%
XIII.Zobowiązania krótkoterminowe 2 508 617 2 103 201 19%
XIV.Kapitał własny 1 257 687 1 143 839 10%
XV.Kapitał zakładowy 16 188 16 188  
XVI.Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644  
Wartość księgowa na 1 akcję 77,69 70,66 10%
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 77,69 70,66 10%

 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

pierwsza połowa roku obrotowego 2022/2023 to kolejny okres, w którym Grupa ABE (ABPL) potrafiła istotnie zwiększać osiągane parametry biznesowe. Korzystając z wypracowanych przez lata przewag konkurencyjnych, wykorzystujemy szanse i możliwości rynkowe. Ponadto szybko postępująca transformacja cyfrowa społeczeństw jest dobrym prognostykiem dla popytu w kolejnych okresach, nie tylko 2023 roku. Szczególnie państwa regionu, w których Grupa AB prowadzi działalność, są podatne na ten proces, gdyż dodatkowo nadrabiana jest przepaść względem najbardziej rozwiniętych rynków. Technologie informatyczne pozwalają na zdalną pracę, naukę, konsultacje lekarskie czy korzystanie z e-urzędów. Transformacja cyfrowa generuje zmiany również po stronie dystrybucji rozwiązań IT. Jesteśmy dobrze do tego procesu przygotowani m.in. poprzez realizowane w trybie ciągłym inwestycje w najnowocześniejsze rozwiązania magazynowe, logistyczne i handlowe.

W AB od samego początku działalności jesteśmy blisko naszych klientów, słuchamy ich potrzeb, budujemy dla nich rozwiązania i maksymalizujemy wartość w łańcuchu dystrybucyjnym. To kwintesencja naszej filozofii działania i kluczowe źródło naszego sukcesu biznesowego od ponad 30 lat działalności. Dlatego prowadzimy z sukcesem sprzedaż we wszystkich kanałach rynkowych, a nasze portfolio klasycznych produktów IT i elektroniki użytkowej jest dopełniane przez komplementarny asortyment (np. oprogramowanie w modelu chmurowym czy AGD). Oferujemy również spektrum usług dodatkowych, w tym finansowych, a także edukacyjnych i certyfikacyjnych czy unikalnych rozwiązań dotyczących wsparcia sprzedaży dla klientów biznesowych. Jesteśmy dumni z przewag technologicznych na rynku e-commerce. Rozwijamy ofertę XaaS, widzimy także potencjał związany z gospodarką obiegu zamkniętego. W działalności operacyjnej stawiamy przede wszystkim na nowoczesne technologie, w tym uczenie maszynowe czy business intelligence.

Pragnę również wskazać, że Grupa AB jest podmiotem odpowiedzialnym społecznie. Prowadzimy liczne inicjatywy zarówno w zakresie środowiska naturalnego, jak również wsparcia społeczności i dbania o sferę ładu korporacyjnego – po szczegóły zapraszam do lektury raportów niefinansowych. Z kolei w aspekcie finansowym, w okresie sprawozdawczym, czyli w pierwszej połowie roku finansowego 2022/2023, zanotowaliśmy 8,6 mld zł przychodów ze sprzedaży. Co ważne, oznacza to wzrost w ujęciu rok do roku nawet pomimo wysokiej bazy porównawczej – przychody w analogicznym okresie FY 2021/2022 wzrosły o 5%, a w pierwszej połowie FY 2020/2021 o 32% rdr (+1,7 mld zł). Patrząc na cały rok kalendarzowy 2022 przekroczyliśmy kolejny próg – 15 mld zł rocznych obrotów. Wykorzystując największą efektywność operacyjną w branży osiągnęliśmy również rekordowe zyski. W okresie sprawozdawczym wynik EBITDA wzrósł o niemalże 34% rdr, do 173 mln zł, a zysk netto – pomimo istotnie wyższych kosztów odsetkowych – o prawie 10%, do 99 mln zł. W rezultacie wartość kapitałów własnych Grupy przekroczyła 1,25 mld zł, co daje rękojmię wysokiego potencjału rozwoju na rynku dystrybucyjnym.

Chciałbym podkreślić, iż uzyskane wyniki finansowe są efektem pełnego zaangażowania całego zespołu Grupy AB, zespołu pasjonatów działających długoterminowo i podzielających te same wartości oraz wizję rozwoju. Nasze osiągnięcia są też efektem owocnej współpracy z dostawcami i klientami, którzy codziennie inspirowali nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Nasza pozycja nie tylko lidera rynku, ale też po prostu najlepszego dystrybutora, firmy pierwszego wyboru, została potwierdzona licznymi nagrodami, zarówno ze strony dostawców, jak również plebiscytów klientów. Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim partnerom, pracownikom i sympatykom Grupy AB.

Pragnę również podziękować naszym Akcjonariuszom, którzy obdarzają nas zaufaniem. Raporty analityków rynkowych wciąż wskazują na duży potencjał wzrostu kursu akcji Spółki, natomiast jako giełdowy emitent dzielimy się sukcesem także w sposób bezpośredni. W styczniu została wypłacona dywidenda w wysokości 1,25 zł na akcję (+25% wobec dywidendy za poprzedni rok finansowy), prowadzimy również skup akcji własnych. Walne Zgromadzenie podjęło też decyzję o zwiększeniu jego możliwej skali o 95 mln zł, do 111 mln zł, co traktujemy oportunistycznie. Dziękuję również Obligatariuszom za pozytywną weryfikację naszego standingu finansowego. Chciałbym w tym miejscu wskazać na emisję niezabezpieczonych obligacji w lipcu 2022 roku, w okresie sprawozdawczym, która była pierwszą udaną emisją w Polsce do instytucji finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie, a Grupa AB jako jakościowy emitent uplasowała tę emisję przy takiej samej atrakcyjnej marży jak w roku 2018 i 2020.

W kolejnych okresach będziemy kontynuować strategię ostrożnego i racjonalnego rozwoju, mając na celu długoterminowe bezpieczeństwo i wzrost wartości fundamentalnej akcji. Jestem przekonany, że rynek będzie premiował tych, którzy inwestują w przyszłość i są najlepiej przygotowani na nieustannie zmieniające się wymagania ze strony dostawców i odbiorców.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Przybyło

Prezes Zarządu AB S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus