Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Voxel w 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij

 

Podstawowe dane finansowe z raportu Quercus TFI za 2022 rok:

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) 2022 2021 dynamika
       
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów      
Przychody ze sprzedaży 414 801 442 661 -6%
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 98 330 127 661 -23%
Zysk (strata) operacyjny 68 201 98 342 -31%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 56 918 89 507 -36%
Zysk (strata) netto 45 623 71 712 -36%
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 44 428 70 549 -37%
       
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej      
Aktywa trwałe 335 200 337 116 -1%
Aktywa obrotowe 132 115 157 934 -16%
Aktywa razem 467 352 495 049 -6%
Kapitał własny 243 915 230 525 6%
Zobowiązania długoterminowe 132 397 166 700 -21%
Zobowiązania krótkoterminowe 91 041 97 824 -7%

 

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce raport Grupy Kapitałowej Voxel S.A. oraz Spółki Voxel S.A. za 2022 rok, prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze informacje biznesowe dotyczące działalności Grupy i Spółki w ubiegłym roku finansowym.

W 2022 roku Grupa Kapitałowa VOX (VOXEL) odnotowała bardzo dobre wyniki - przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 415 milionów złotych, zysk operacyjny ponad 68 milionów złotych, wynik wskaźnika EBITDA osiągnął poziom 106 milionów złotych, a zysk netto wyniósł około 46 milionów złotych.

Co cieszy nas szczególnie, najlepsze wyniki osiągnął podstawowy segment działalności tj. diagnostyka obrazowa. Stało się to dzięki wyważonym inwestycjom oraz nowym miejscom realizacji świadczeń, w których zawarliśmy umowy z NFZ na wykonywanie badań refundowanych. W systemie opieki zdrowotnej coraz większe znaczenie mają badania medycyny nuklearnej oraz PET. Posiadając w strukturze grupy dwa miejsca wytwarzania radiofarmaceutyków oraz jedenaście skanerów stajemy się beneficjntem tych zmian. Wszystko to daje nam dobrą i stabilną perspektywę na ten rok i lata następne.

W roku 2022 roku mierzyliśmy się, jak większość podmiotów gospodarczych, ze wzrostem kosztów pracy, pozostałych usług oraz kosztów obsługi zadłużenia. Aby skompensować te wzrosty w lipcu 2022 Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzje o istotnym zwiększeniu wyceny świadczeń medycznych.

W związku z wprowadzonymi w 2022 roku zmianami dotyczącymi finansowania badań Covid-19, zgodnie z przewidywaniami, wpływ tej działalności na obroty i wyniki 2022 roku w segmencie Szpitalnictwo był marginalny. Niemniej jednak, szpital VITO-MED w dalszym ciągu „odczuwa” skutki pandemii i podobnie jak w roku 2021 zanotował stratę. Zmniejsza się ona sukcesywnie, co pozwala nam z ostrożnym optymizmem spoglądać na przyszłość.

Exira realizująca terapaię z wykorzystaniem Gamma Knife po wymianie źródeł promieniotwórczych istotnie zwiększyła przychody ze sprzedaży.

Zgodnie z przewidywaniami sprzedaż projektów z segmentu IT & infrastruktura w 2022 roku przyniosła wzrost sprzedaży do klientów zewnętrznych. Co więcej, Alteris dalej prężnie rozwija swoje rozwiązania zarówno w projektach IT jak i tych z zakresu infrastruktury medycznej.

Rok obecny to dla Grupy Voxel czas na zarówno kolejne kroki rozwojowe jak i wyzwania. Planujemy rozpocząć sprzedaż zewnętrzną kolejnego radiofarmaceutyku, otwarcie kolejnych pracowni diagnostyki obrazowej, wprowadzenie nowego produktu z zakresu infrastruktury szpitalnej, jak również wykonanie prac związanych ze zwiększeniem poziomu tzw. „patient experience” w naszych placówkach. Poza wysoką jakością świadczonych usług w zakresie diagnostyki obrazowej zależy nam równocześnie na coraz większym komforcie pacjenta w tym zakresie.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim tym, którzy mają wpływ na działalność Grupy, pracownikom Grupy, personelowi medycznemu za zaangażowanie, pacjentom za wybór naszych placówek diagnostycznych, a inwestorom za zaufanie.

 

Jarosław Furdal

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus