Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Ferro w 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Wojciech Gątkiewicz, prezes zarządu Ferro, CEO
Wojciech Gątkiewicz, prezes zarządu Ferro, CEO
Udostępnij

 

Podstawowe dane finansowe z raportu Ferro za 2022 rok:

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) 2022 2021 dynamika
       
Przychody netto ze sprzedaży 225 576 205 338 9,9%
Przychody netto ze sprzedaży 914 896 830 503 10,2%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 617 106 608 -0,9%
Zysk (strata) brutto 78 783 110 038 -28,4%
Zysk (strata) netto 66 491 109 569 -39,3%
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 242 655 21 242 655 0,0%
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,08 5,08 -39,4%
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,08 5,08  
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 705 58 481 -
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 698 -73 155 -64,9%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 070 -35 137 -23,0%
Przepływy pieniężne netto, razem -56 473 -49 811 13,4%
       
Aktywa, razem 755440 711445 6,2%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 310 162 311 147 -0,3%
Zobowiązania długoterminowe 103 372 82 251 25,7%
Zobowiązania krótkoterminowe 206 790 228 896 -9,7%
Kapitał własny 445 278 400 298 11,2%
Kapitał zakładowy 21 243 21 243 0,0%

 

Szanowni Akcjonariusze FERRO S.A.

W imieniu Zarządu Grupy Kapitałowej FERRO S.A. niniejszym przekazuję Państwu list, będący podsumowaniem działalności Grupy FERRO i wstępem do pełnego Raportu za rok 2022.

Miniony rok był dla biznesu kolejnym okresem pełnym wyzwań. Mieliśmy do czynienia z dynamicznymi zmianami na rynku, co znalazło odzwierciedlenie w osiągniętych wynikach operacyjnych. Na początku roku 2022, a w szczególności w pierwszym kwartale, obserwowaliśmy silny popyt na artykuły sanitarne, instalacyjne i grzewcze w efekcie „około-COVID-owej” aktywności konsumentów. Jednocześnie branża nadal borykała się z zaburzeniami w łańcuchach dostaw i dostępnością niektórych towarów i surowców oraz dynamicznymi wzrostami kosztów prowadzonej działalności. Grupa FRO (FERRO), dzięki doświadczeniu, odpowiedniemu planowaniu i elastyczności maksymalnie wykorzystała nadarzające się okazje, notując najlepszy kwartał w swojej historii. Kolejne miesiące roku przynosiły stopniową zmiany nastrojów rynkowych, zapoczątkowane wybuchem wojny w Ukrainie. Polska i świat wstrzymały oddech, a następnie na rynki wlała się kolejna - po pandemii - fala niepewności. Wskaźniki makroekonomiczne i ceny niektórych zasobów zaczęły wykazywać wartości nieobserwowane od lat, wpływając na postawy konsumentów. Drugie półrocze 2022 to silniejsze zarysowanie trendów związanych ze spowolnieniem makroekonomicznym, podsycane dodatkowo wysokimi odczytami inflacji. Czynniki te w zróżnicowany sposób wpływają na nasze rynki operacyjne w ujęciu geograficznym i produktowym, na co wpływ ma nie tylko stopień dojrzałości danego rynku i nasza pozycja na nim, ale również odległość od działań wojennych. Postępująca dywersyfikacja Grupy FERRO, zarówno geograficzna, jak i produktowa pozwala na ograniczenie wpływu wahań koniunktury na naszą działalność, co potwierdza słuszność realizowanej strategii. Szeroka obecność i rosnąca rozpoznawalność naszych marek w regionie pozwala nam na konsekwentne umacnianie pozycji konkurencyjnej pomimo wymagającego otoczenia i pewnej normalizacji sytuacji po stronie globalnych łańcuchów dostaw. W 2022 roku udział sprzedaży zagranicznej FERRO przekroczył 55%, a na szczególną uwagę zasługuje m.in. Rumunia, która pod kątem sprzedażowym jest drugim co do wielkości - po Polsce - rynkiem Grupy. Ostatecznie rok 2022 Grupa zakończyła najwyższym w historii poziomem sprzedaży, sięgającym 915 mln PLN. EBITDA wyniosła w omawianym okresie 120,7 mln PLN, a zysk netto osiągnął poziom 66,5 mln PLN.

Grupa FERRO udowodniła, że potrafi zidentyfikować, skwantyfikować i co najważniejsze - skutecznie zrealizować stawiane sobie zadania strategiczne. Rok 2022 to także przygotowanie do rozliczenia Strategii F1 i aktualizacji założeń na kolejny okres. Na podkreślenie zasługuje fakt realizacji celów Strategii F1 już w 2021 roku, czyli 2 lata przed określonym terminem. Sukces ten niezmiernie nas cieszy i motywuje do nakreślania kolejnych ambitnych celów - jesteśmy w wąskim gronie spółek, które w tak trudnych dla biznesu czasach myślą nie tylko w kategoriach tu i teraz, lecz planują rozwój w perspektywie długoterminowej i otwarcie mówią o swoich zamiarach. W rezultacie, we wrześniu 2022 dokonaliśmy aktualizacji założeń i przyjęliśmy kolejną odsłonę strategii, tym razem pod szyldem F1 RaceTwo do roku 2026, w ramach której kontynuujemy sprawdzone kierunki rozwoju i rozwijamy nowe inicjatywy w celu maksymalizacji generowanych zysków i wartości dla Akcjonariuszy. Stawiamy na rozwój sprzedaży poprzez dalszą silną ekspansję i dywersyfikację rynków zbytu oraz oferty produktowej, przy równoległej kontynuacji zwiększania elastyczności operacyjnej i skutecznego zarządzania ryzykiem dostaw. Fundamentem Strategii F1R2 są 4 powiązane ze sobą wzajemnie filary: ekspansja rynkowa, ekspansja produktowa, Grupa FERRO jako producent oraz efektywna Grupa FERRO, a kluczowymi kierunkami rozwoju: nowe rynki, dopasowana oferta, doskonałość operacyjna i silna marka. Szacujemy, że realizacja głównych założeń Strategii F1R2 pozwoli na osiągnięcie przez Grupę w perspektywie 2026 roku celu finansowego na poziomie 1.400 mln PLN przychodów i 193 mln PLN skonsolidowanej EBITDA.

W 2022 r., przygotowując Grupę FERRO do zintensyfikowania rozwoju w kolejnych latach w ramach Strategii F1R2, inwestowaliśmy w dalszą optymalizację kluczowych procesów operacyjnych, w szczególności w obszarze logistyki i informatyzacji. Efektem jest udane wdrożenie 1. etapu systemu ERP, nowa hala produkcyjno-magazynowa w Znojmo czy nowoczesne centrum logistyczne w Rumunii, które rozpocznie działalność w pierwszym półroczu 2023 r., umożliwiając nam jeszcze lepszą obsługę tego kraju i perspektywicznych rynków ościennych. Jednocześnie, jak zawsze wiele uwagi poświęcaliśmy sferze finansowej, aby zachować bezpieczny i komfortowy poziom zadłużenia w dobie jego wysokich kosztów, przy równoległym zapewnieniu odpowiedniej bazy dla dalszego wzrostu i planowanych inwestycji. Kontynuowaliśmy przy tym realizację polityki dywidendowej - w 2022 r. wypłaciliśmy Akcjonariuszom kwotę 32,1 mln zł, co daje 1,51 zł dywidendy na akcję.

Za nami udany, lecz wymagający rok 2022 i wszystko wskazuje na to, że rok 2023 również będzie dla nas wszystkich okresem pełnej mobilizacji i koncentracji na postawionych sobie celach. W imieniu Zarządu FERRO S.A. chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim Pracownikom za ich codzienny wkład w rozwój Grupy, Kontrahentom za owocną współpracę, a Akcjonariuszom za zaufanie i inspirację do działania.

Wojciech Gątkiewicz

Prezes Zarządu, CEO

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus