Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

XTPL celuje w 100 mln zł przychodów do 2026 r. Planuje też emisję akcji

Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL
Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL
Udostępnij

XTP (XTPL), globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji, przedstawił cel biznesowy na 2026 rok, którym jest osiągnięcie poziomu 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług. 10-krotny wzrost względem osiągniętego w 2022 roku przychodu mają umożliwić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026 w trzech kluczowych obszarach: sprzedaży, produkcji oraz B+R. Rekordowy finansowo rok 2022 zamyka etap start-upu Spółki, kończąc z sukcesem okres weryfikowania technologii oraz jej potencjału biznesowego i rozpoczyna nowy rozdział w historii XTPL jako dynamicznie rosnącej firmy technologicznej z branży deep-tech, która koncentruje się na skalowaniu biznesu. W celu sfinansowania zaplanowanych inwestycji, XTPL zamierza pozyskać około połowę wymaganych środków z nowej emisji akcji z intencją, aby w miarę możliwości zapewnić prawo pierwszeństwa dla istniejących akcjonariuszy posiadających powyżej 0,5% akcji w kapitale zakładowym Spółki, a pozostałe środki zabezpieczyć w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy z kapitału dłużnego, grantów oraz środków własnych.

Zarząd XTPL planuje na pierwszą połowę czerwca 2023 roku zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
i przeprowadzić emisję do 275.000 akcji zwykłych na okaziciela skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej.

- Ubiegły rok pozwolił nam z sukcesem zweryfikować zarówno naszą unikalną technologię, jak i przyjęty model biznesowy, który opiera się na równoległym rozwoju trzech komplementarnych linii biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów. Osiągnęliśmy to w trudnym dla rynków i gospodarki okresie 2022 roku, a więc przy wysokiej niepewności i niestabilności, rosnącej inflacji czy zakłóceniach w łańcuchach dostaw. Ten duży dla nas sukces utwierdził nas w przekonaniu o słuszności obranego dotąd kierunku rozwoju, który chcemy teraz dodatkowo przyspieszyć, wykorzystując poprawiające się otoczenie gospodarcze i wyraźny wzrost zainteresowania naszą ofertą produktową i technologią przez globalne podmioty, z którymi w perspektywie kolejnych lat jesteśmy w stanie osiągnąć wdrożenie na przemysłową skalę, co całkowicie zmieni naszą pozycję na arenie międzynarodowej – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL. 

- Począwszy od IV kwartału 2022 roku, potwierdziliśmy do dziś już 9 nowych zamówień na urządzenia prototypujące Delta Printing System, to ponad 50% zamówień jakie łącznie wygenerowaliśmy licząc od 2020 roku (17 zamówień) i widzimy przestrzeń, aby utrzymać wysokie tempo rozwoju dla tej linii biznesowej. Planowane inwestycje pozwolą nam na trzykrotny wzrost zdolności produkcyjnych urządzeń Delta Printing System, co da nam komfort obsługi kilkudziesięciu zamówień rocznie. Inwestycje obejmą także ekspansję na rynki zagraniczne i otwarcie nowych centr sprzedażowych. Przede wszystkim jednak zamierzamy podnieść zdolności produkcyjne dla naszych głowic drukujących przeznaczonych do wdrożeń przemysłowych z poziomu pojedynczych sztuk rocznie do poziomu około 100 szt. rocznie. Równolegle do zwiększania zdolności produkcyjnych zamierzamy wzmocnić obszar B+R, co pozwoli nam rozszerzyć zakres i liczbę projektów przemysłowych i wprowadzić do oferty nowe produkty z linii tuszów przewodzących. Inwestujemy zatem we wszystkie trzy kluczowe obszary: sprzedaż, produkcję oraz B+R i zwiększamy zatrudnienie pozyskując ekspertów z wiedzą i umiejętnościami na światowym poziomie. Efektem tych działań ma być realizacja w 2026 roku sprzedaży na poziomie 100 mln zł, na czym koncentruję się z całym zespołem XTPL. Jako jeden z głównych akcjonariuszy Spółki, będę partycypował w nowej emisji akcji – dodaje Filip Granek.

W 2022 roku XTPL wygenerował 12,8 mln zł przychodów, blisko 3x więcej w ujęciu rok do roku, z czego przychody ze sprzedaży produktów i usług przekroczyły poziom 10,0 mln zł i dokonały skokowego, blisko 5-krotnego wzrostu względem 2,1 mln zł osiągniętych w 2021 roku. Oznacza to niemal 80% udział w przychodach ogółem sprzedaży komercyjnej, za pozostałą część odpowiadają pozyskiwane dotacje. EBITDA w całym 2022 roku, przy wyłączeniu kosztu programu motywacyjnego, zanotowała dodatni poziom i wyniosła 0,4 mln zł, rosnąc o 4,9 mln zł w ujęciu rok do roku. Osiągnięte wyniki przełożyły się na istotne zredukowanie straty netto, o blisko 4,5 mln zł, dzięki czemu strata za 2022 rok wyniosła -2,1 mln zł w porównaniu do -5,7 mln zł w 2021 roku. Przepływy pieniężne netto zanotowały dodatni poziom i wyniosły 1,5 mln zł, notując wzrost o 7,3 mln zł w ujęciu rok do roku, z czego przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły 4,7 mln zł, wzrost o 8,5 mln zł rok do roku. Saldo gotówki Spółki na dzień 31.12.2022 wzrosło do 6,0 mln zł.

- Podjęta decyzja o planowanych na lata 2023-2026 inwestycjach otwiera nowy rozdział w historii rozwoju XTPL w którym koncentrujemy się na realizacji średnioterminowego celu - osiągnięciu 100 mln przychodów ze sprzedaży produktów i usług w 2026 roku. Intensyfikacja rozwoju Spółki mająca na celu 10-krotny wzrost sprzedaży w ciągu 4 lat jest dla nas priorytetem i może w krótkim terminie obciążać nasze wyniki finansowe i rentowność netto. Planowane inwestycje, które mają zmaksymalizować nasz potencjał sprzedażowy w horyzoncie do 2026 roku, oszacowaliśmy na około 60 mln zł, a skala transformacji XTPL, która dokonała się w ostatnich latach pozwala nam pozyskać finansowanie nie tylko w formie nowej emisji akcji, ale również z wykorzystaniem finansowania dłużnego. Zakładamy pozyskanie około połowy wymaganych środków z emisji akcji, a pozostałą część poprzez połączenie finansowania dłużnego, grantów oraz środków własnych. Chciałbym podkreślić, że dążymy do zajęcia istotnej pozycji na rynku globalnych dostawców rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji i w obecnej fazie rozwoju Spółki, dynamiczne skalowanie biznesu oraz wzrost sprzedaży są dla nas najważniejsze, co wierzę, że będzie widoczne w naszych kolejnych wynikach rocznych w latach 2023-2026 – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące prąd elektryczny. Spółka realizuje obecnie 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, z czego 3 projekty znajdują się na zaawansowanych etapach i obejmują wszystkie 3 strategiczne dla Spółki obszary: zaawansowane płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze. Klientami końcowymi są wiodące i globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display).

XTPL od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 7 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do maja 2023 roku.

W 2021 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 47,1 mld USD (+14,5% r/r), a w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%. Według analiz rynkowych, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania, do których zaliczają się m.in. urządzenia prototypujące DPS Spółki, ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż systemów do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus