Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki Grupy Selena w I półroczu 2023 r. wraz z komentarzem

Udostępnij

 

WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2023 półrocze /2022 zmiana
       
Przychody z umów z klientami 864 737 920 785 -6,1%
Zysk z działalności operacyjnej 29 159 52 965 -44,9%
Zysk / strata brutto 2 642 59 649 -95,6%
Zysk / strata netto 6 945 48 602 -85,7%
Zysk / strata netto przypadający udziałom kontrolującym 6 830 48 429 -85,9%
Całkowite dochody -12 970 58 750 -
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej -12 861 58 527 -
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -103 904 -55 057 88,7%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 321 -20 681 3,1%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 90 208 110 670 -18,5%
       
Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 0,0%
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.) 0,30 2,12 -85,8%
30 czerwca 2023 31 grudnia 2022 30 czerwca 2023  
Suma aktywów 1 250 574 1 171 095 6,8%
Zobowiązania długoterminowe 106 090 86 027 23,3%
Zobowiązania krótkoterminowe 470 539 366 816 28,3%
Kapitał własny 673 945 718 252 -6,2%
Kapitał podstawowy 1 142 1 142 0,0%

 

Przychody z umów z klientami

W I półroczu 2023 roku skonsolidowane przychody z umów z klientami Grupy wyniosły 864,7 mln PLN i były o 6,1% (tj. o 56 mln PLN) niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Spadek przychodów z umów z klientami w stosunku do okresu porównawczego spowodowany jest głównie spadkiem wolumenów.

Przychody ze sprzedaży Grupy Selena prezentowane są w siedmiu segmentach sprawozdawczych: Jednostka dominująca, Dystrybucja w Polsce, Produkcja w Polsce, Europa Zachodnia, Europa Wschodnia i Azja, Ameryki oraz Pozostałe. Kluczowymi segmentami pod kątem wypracowanych przychodów zewnętrznych są:

• Europa Zachodnia – wzrost udziału w przychodach Grupy o 1,9% (I półrocze 2023 roku w porównaniu do I półrocza 2022 roku);

• Europa Wschodnia i Azja – wzrost udziału w przychodach Grupy o 2,2% (I półrocze 2023 roku w porównaniu do I półrocza 2022 roku).

Znaczący spadek udziału w przychodach Grupy wywiera segment Ameryki o 2% (I półrocze 2023 roku w porównaniu do I półrocza 2022 roku), przy jednoczesnym spadku dynamiki przychodów o 27%.

Zysk brutto ze sprzedaży

Grupa Selena osiągnęła w I półroczu 2023 roku zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 258,8 mln PLN, tj. o 17,8 mln PLN niższy niż w roku ubiegłym.

Rentowność brutto sprzedaży wyniosła 29,9%, czyli o 0,1 p.p. mniej niż w roku ubiegłym. Odchylenie rentowności brutto jest nieznaczne dzięki zwiększaniu udziału sprzedaży produktów innowacyjnych o wyższej marży oraz spadkiem cen surowców.

 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu

Koszty sprzedaży w I półroczu 2023 roku wyniosły 153 mln PLN i były wyższe o 4,8 mln PLN (tj. o 3,2%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost poziomu kosztów sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku spowodowany jest głównie wyższymi kosztami transportu oraz realizowanymi projektami rozwojowymi sił sprzedaży wraz z podejmowanymi inwestycjami uczestnictwa w targach branżowych.

Koszty ogólnego zarządu w I półroczu 2023 roku wyniosły 75,3 mln PLN. Koszty te wzrosły o 5,5 mln PLN wobec poniesionych w analogicznym okresie w 2022 roku. Wzrost kosztów ogólnego zarządu wynika głównie z rozwoju struktur w SEL (SELENAFM) oraz annualizacji wynagrodzeń.

Stosunek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu do przychodów z umów z klientami wyniósł w I półroczu 2023 roku 26,4% i był o 2,7 p.p. wyższy od wskaźnika w roku ubiegłym.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej z uwzględnieniem straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych był ujemny i wyniósł -1,3 mln PLN.

Istotny negatywny wpływ na saldo pozostałej działalności operacyjnej miały utworzone odpisy aktualizujące należności w kwocie 3 588 tys. PLN pomniejszone o rozwiązane odpisy w kwocie 2 575 tys. PLN.

Pozytywny wpływ na wynik na pozostałej działalności operacyjnej miał zwrot nadpłaconej opłaty na rzecz finansowania ubezpieczeń społecznych w Selena Sulamericana w kwocie 0,6 mln PLN oraz uzyskane dotacje w Selenie Industrial Technologies w kwocie 0,3 mln PLN.

 

Zysk/strata operacyjna

W I półroczu 2023 roku Grupa Selena wygenerowała zysk operacyjny w wysokości 29,2 mln PLN wobec 53 mln PLN w roku poprzednim, co stanowi spadek o 44,9% r/r.

 

Zysk/strata netto

Grupa Selena w I półroczu 2023 roku wygenerowała zysk netto na poziomie 6,9 mln PLN wobec 48,6 mln PLN zysku w analogicznym okresie 2022 roku. Niższy zysk netto wynika ze spadku marży brutto. Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto grupy Selena ma wynik na działalności finansowej, w tym wycena otwartych pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki). Ujemne saldo z tytułu różnic kursowych wyniosło - 23,7 mln PLN, wobec salda 10,1 mln PLN za pierwsze półrocze roku 2022. Koszty odsetek od kredytów oraz leasingu po pomniejszeniu o uzyskane odsetki z lokat bankowych wyniosły 3,7 mln PLN wobec 4,4 mln PLN poniesionych w analogicznym okresie 2022 roku.

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego za okres pierwszych 6 miesięcy 2023 roku wyniosło - 4,3 mln PLN.

Wartość EBITDA za I półrocze 2023 roku wyniosła 48,5 mln PLN (w tym amortyzacja: 19,4 mln PLN) i była o 27,1 mln PLN niższa od wartości osiągniętej dla analogicznego okresu roku poprzedniego.

>>>   Sprawdź co prognozują analitycy dla Selena FM na kolejne lata  <<<

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus