Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki LaboPrint w I poł'23 r. wraz z komentarzem. Główne wyzwanie - widoczne osłabienie koniunktury gospodarczej

Udostępnij

Trendy makroekonomiczne będą najprawdopodobniej miały wpływ na ograniczenie przychodów ze sprzedaży, zarówno w związku z ograniczeniem sprzedaży w rozumieniu ilościowym, jak i coraz bardziej odczuwaną presją na obniżenie cen, co przełoży się najprawdopodobniej na obniżenie rentowności działalności spółki i grupy. W lipcu i sierpniu 2023 roku, widać wyraźne obniżenie popytu na produkty spółki w porównaniu do analogicznych miesięcy 2022.

 

W pierwszym półroczu 2023 roku grupa osiągnęła przychody skonsolidowane w wysokości 78.769 tys. zł, co stanowiło wzrost o 1% w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku, kiedy wyniosły one 78.060 tys. zł. Wzrost przychodów skorygowany w związku ze zbyciem udziałów w Cover Art Sp. z o.o. w listopadzie 2022 roku (korekta poprzez odjęcie wartości przychodów Cover Art Sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 1.696 tys. zł) wyniósł 3%. 

Na wzrost przychodów skonsolidowanych w pierwszym półroczu 2023 wobec pierwszego półrocza 2022 roku wpływ miał

(i) wzrost przychodów segmentu druku cyfrowego (59.398 tys. zł vs. 57.851 tys. zł), zrealizowany głównie przez Jednostkę Dominującą oraz

(ii)  wzrost sprzedaży etykiet (11.921 tys. zł vs. 9.909 tys. zł).  

Na wzrosty osiągnięte w każdym z segmentów wpływ miały – w różnych proporcjach – wzrosty cen surowców, energii i kosztów pracy oraz osłabienie się złotego do walut obcych, który to czynnik dotyczy głównie segmentu druku cyfrowego z racji realizacji większości sprzedaży za granicę. Niezależnie jednak od ww. czynników, każdy z segmentów odnotował wzrost liczby zadrukowanych metrów nośników.

Sprzedaż w segmencie opakowań i standów z tektury obniżyła się w pierwszym półroczu 2023 do 7.450 tys. zł z 11.300 tys. zł w pierwszym półroczu 2022. 

W samym drugim kwartale 2023 roku Grupa LAB (LABOPRINT) osiągnęła przychody w wysokości 43.357 tys. zł, co stanowiło spadek o 4% w stosunku do drugiego kwartału 2022 oku (45.127 tys. zł). 

WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2023 półrocze /2022 zmiana
       
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 78 769 78 060 0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 217 7 309 12,4%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 495 6 945 51,1%
Zysk (strata) netto 8 596 5 803 48,1%
       
Bilans na dzień 30.06.2023 31.12.2022  
Suma bilansowa 115 948 112 436 3,1%
Aktywa trwałe 75 028 69 603 7,8%
Aktywa obrotowe 40 920 42 833 -4,5%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 262 69 055 -4,0%
Zobowiązania długoterminowe 29 876 35 895 -16,8%
Zobowiązania krótkoterminowe 36 386 33 160 9,7%
Kapitał własny 49 686 43 381 14,5%
Kapitał podstawowy 3 812 3 812 0,0%
       
Rachunek przepływów pieniężnych od 01.01 do 30.06.2023 od 01.01 do 30.06.2022  
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 433 7 977 181,2%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 271 -3 672 315,9%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 529 -175 4202,3%
Przepływy netto razem -367 4 130 -
       
Liczba akcji (szt.) 3 812 000 3 812 000 0,0%
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 3 812 000 3 812 000 0,0%
Średnia wazona rozwodniona liczba akcji (szt.) 3 812 000 3 812 000 0,0%
Zysk (strata)na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 2,26 1,52 48,7%
Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,26 1,52 48,7%
Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3 812 000 3 812 000 0,0%
Zysk (strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 3,71 1,77 109,6%
Zysk (strata) zannualizowany ( tys. zł/ tys. EUR) 14 128 6 731 109,9%
  30.06.2023 31.12.2022  
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 13,03 11,38 14,5%
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 13,03 11,38 14,5%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( zł/EUR) 0,30 0,20 50,0%

W segmencie druku cyfrowego przychody skonsolidowane w pierwszym półroczu 2023 roku wzrosły o 3% oraz 6% po wyłączeniu przychodów Cover Art Sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2022. Tempo wzrostu niższe niż w poprzednich kwartałach było efektem

(i) skokowego wzrostu popytu w okresie porównawczym 2022 (efekt wysokiej bazy) oraz

(ii) widocznego zmniejszenia liczby i wartości składanych zleceń w drugim kwartale 2023.

Zmniejszenie liczby i wartości zleceń w ciągu całego półrocza było najprawdopodobniej efektem słabnięcia koniunktury gospodarczej, przekładającym się na ograniczanie wydatków przez odbiorców docelowych. 

W segmencie etykiet przychody skonsolidowane w pierwszym półroczu 2023 roku wzrosły o 20%, co oznacza tempo niższe niż w całym roku 2022 (44%) i pierwszym kwartale 2023 (23%). 

Wzrost przychodów osiągnięto głównie dzięki pozyskiwaniu nowych klientów, przy jednoczesnym obniżeniu średnich wolumenów poszczególnych zleceń ze strony klientów dotychczasowych. Przyczyną obniżenia wolumenów poszczególnych zleceń było – w ocenie Spółki - ogólne słabnięcie koniunktury gospodarczej, przekładające się na ograniczanie produkcji przez odbiorców etykiet. 

W segmencie opakowań i standów z tektury przychody skonsolidowane w pierwszym półroczu 2023 roku obniżyły się o 28%. Obniżka przychodów była efektem występowania znaczących nadwyżek mocy produkcyjnych sektora, zarówno w zakresie produkcji tektury, jak i samych opakowań. Obniżka cen tektury – stanowiącej ok. 50% ceny sprzedaży wyrobów gotowych była jednym z głównych czynników spadku przychodów. Drugim czynnikiem było systematyczne obniżanie wielkości zamówień przez wielu odbiorców, nie tylko klientów Spółki, z powodu ograniczania skali sprzedaży lub ograniczania kosztów i zastępowania opakowań tekturowych innymi opakowaniami. 

Obniżenie przychodów segmentu standów i opakowań przy wzrostach segmentów druku cyfrowego i etykiet przełożyło się na spadek udziału tego pierwszego w strukturze przychodów wg segmentów w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 roku.

 

Sezonowość

Przychody Grupy podlegają sezonowości, od czego wyjątkiem z powodu pandemii COVID-19 i jej skutków był rok 2020 oraz – bardziej ograniczonej skali – 2021 (popyt w trzecim kwartale był ponadprzeciętnie wysoki ze względu na realizację wielu zamówień przesuniętych z kwartału drugiego). W roku 2022 sezonowość Grupy była zbliżona do sezonowości obserwowanej w roku 2019 i latach wcześniejszych. Przychody osiągnięte w pierwszym półroczu 2023 wpisały się w linię trendu wieloletniego, choć wzrost wartości przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 wobec czwartego kwartału 2022 był niższy niż w latach poprzednich. Było to efektem (i) braku przychodów ze strony Cover Art, której działalność nie wykazywała istotnej sezonowości, oraz (iii) niższego tempa wzrostu wobec pierwszego kwartału 2022, którego przyczyny omówiono poniżej. 

Za sezonowość przychodów odpowiedzialny jest przede wszystkim segment druku cyfrowego wielkoformatowego, mający największy udział w przychodach Grupy. Jego przychody w pierwszym i czwartym kwartale każdego roku są wyraźnie niższe, niż w drugim i trzecim. W ocenie Zarządu jest to wynikiem następujących prawidłowości dotyczących finalnych odbiorców produktów Grupy: 

  • budżety reklamowe większości klientów finalnych Grupy są ustalane w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, przez co znaczące zamówienia pojawiają się od początku, a najczęściej dopiero od drugiej połowy lutego, przy czym w 2022 roku było to od połowy marca, a w roku 2023 w kwietniu; 
  • drugi kwartał to szczyt różnego rodzaju imprez (targi, wystawy, akcje plenerowe, koncerty, zawody sportowe), przy organizacji których wykorzystywane są wyroby Grupy; 
  • kwartał trzeci to okres letni i wczesnojesienny, kiedy aktywność reklamowa i marketingowa klientów pozostaje na wysokim poziomie; 
  • ze względu na przerwę świąteczną, od początku grudnia następuje wyraźne zmniejszenie wolumenu i wartości zamówień. 

 

Wyniki

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 8.596 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do wyniku za pierwsze półrocze 2022 roku (5.803 tys. zł) o 2.793 tys. zł, tj. 48%. 
W pierwszym półroczu 2023 roku łączne całkowite dochody netto wyniosły 8.440 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2022 (5.832  tys. zł) o 2.608 tys. zł, tj. 45%. 
Na wartość skonsolidowanego wyniku netto za pierwsze półrocze 2023 wobec pierwszego półrocza 2022 wpływ miały w szczególności następujące czynniki: (i) wzrost przychodów ze sprzedaży, który – pomimo wzrostu kosztów surowców i materiałów do produkcji, kosztów transportu morskiego oraz kosztów pracy – pozwolił wygenerować w pierwszym półroczu 2023 wynik brutto ze sprzedaży zbliżony do pierwszego półrocza 2022 (24.758 tys. zł vs. 24.734 tys. zł); (ii) zbliżony nominalny poziom kosztów sprzedaży, które wyniosły w pierwszym półroczu 2023 roku 13.181 tys. zł wobec 13.162 tys. zł w pierwszym półroczu 2022; (iii) utrzymanie nominalnego poziomu kosztów ogólnego zarządu, które w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 4.600 tys. zł wobec 4.602 tys. zł w pierwszym półroczu 2022; 
(iv) saldo przychodów i kosztów finansowych, które w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosło 2.279 tys. zł. przy (-) 364 tys. zł w pierwszym półroczu 2022; kluczowymi czynnikami stojącymi za zmianą były (i) powstałe różnice kursowe z wyceny bilansowej kredytów i leasingów w walucie obcej oraz (ii) wyższa wycena instrumentów finansowych. 
W pierwszym półroczu 2023 roku Jednostka Dominująca wypracowała jednostkowy zysk netto w wysokości 7.253 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do wyniku za pierwsze półrocze 2022 roku (3.928 tys. zł) o 3.325 tys. zł, tj. 85%. 

 


Sytuacja majątkowa 

Na koniec pierwszego półrocza 2023 roku Grupa odnotowała wzrost skonsolidowanej sumy aktywów do 115.948 tys. zł z 112.436 tys. zł na koniec roku 2022, tj. o 3%. Wzrost był wynikiem: 

• zwiększenia wartości aktywów trwałych do 75.028 tys. zł z 69.603 tys. zł na koniec roku 2022, tj. o 8%, na co wpłynęła w szczególności budowa nowej hali produkcyjno- magazynowej; 

• obniżenia wartości aktywów obrotowych do 40.920 tys. zł z 42.833 tys. zł na koniec roku 2022, tj. o (-)4%, na co wpływ miały głownie obniżenie wartości zapasów i należności handlowych i pozostałych. 

Po stronie pasywów, wartość skonsolidowanych kapitałów własnych na koniec pierwszego półrocza 2023 wyniosła 49.686 tys. zł przy 43.381 tys. zł na koniec 2022 roku, tj. wzrost o 15%. 
Złożyły się na niego wypracowany w pierwszym półroczu 2023 wynik netto oraz zaksięgowana dywidenda, uchwalona przez Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej. 
Zobowiązania długoterminowe w tym okresie uległy obniżeniu do tys. zł z 35.895 tys. zł, tj. o (-)17%, na co wpłynęło obniżenie wartości długoterminowych części zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i leasingu. 

Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły na koniec pierwszego półrocza 2023 roku do 36.386 tys. zł z 33.160 tys. zł na koniec roku 2022, tj. o 10%. Do głównych powodów należały wzrost zobowiązań handlowych do 13.228 tys. zł z 9.078 tys. zł, tj. o 46%, co było efektem zwiększenia zużycia materiałów do produkcji w maju i czerwcu 2023 roku w Jednostce Dominującej, oraz wzrost rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych do 1.035 tys. zł z 557 tys. zł, tj. o 86%. 

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus