Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wybrane dane finansowe Sevenet za II kwartał 2023/2024 oraz komentarz zarządu

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał r.
obr.
2023/2024
II kwartał r.
obr.
2022/2023
dynamika
tys. PLN      
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 39 153,60 38 949,30 1%
Koszty działalności operacyjnej 37 484,00 33 389,20 12%
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 669,50 5 560,10 -70%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 648,00 5 609,10 -71%
Zysk (strata) netto 2 976,30 1 819,20 64%
  31.12.2023 31.12.2022  
Aktywa trwałe 61 874,70 30 259,90 104%
Aktywa obrotowe 103 465,10 85 296,90 21%
Należności krótkoterminowe 37 665,80 38 406,70 -2%
Inwestycje krótkoterminowe 24 352,00 8 346,80 192%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34 636,90 32 872,30 5%
AKTYWA/PASYWA razem 165 339,80 115 556,80 43%
Kapitał (fundusz) własny 20 013,50 16 655,30 20%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 145 326,40 98 901,50 47%
Zobowiązania długoterminowe 3 863,00 1 897,90 104%
Zobowiązania krótkoterminowe 47 852,10 38 401,80 25%
Rozliczenia międzyokresowe 92 803,40 57 836,90 60%

 

W drugim kwartale roku obrotowego 2023/24 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 39.153,6 tys. PLN. Są one praktycznie na tym samym poziomie, co w okresie analogicznym poprzedniego roku obrotowego.

Przychody narastająco za pierwsze dwa kwartały bieżącego roku obrotowego wyniosły 75.781,5 tys. PLN i były wyższe od przychodów wykazanych w okresie porównawczym roku poprzedniego o 10.018,4 tys. PLN (tj. o 15%).

Koszty operacyjne zwiększyły się w drugim kwartale roku obrotowego 2023/24 o 4.094,9 tys. PLN (tj. o 12%), przy czym główny wzrost wystąpił w pozycji wynagrodzenia. Należy tu zwrócić jednak uwagę, że w porównywalnym okresie ubiegłego roku koszt wynagrodzeń był niższy, ze względu na rozwiązanie rezerw w kwocie ok 3 mln zł.

Koszty operacyjne za pierwsze dwa kwartały roku obrotowego 2023/24 wyniosły 72.011,8 tys. PLN i są wyższe od kosztów wykazanych w okresie porównawczym roku poprzedniego o 10.575,5 tys. PLN (tj. o 17%).

W drugim kwartale roku obrotowego spółka odnotowała zysk ze sprzedaży w wysokości 1.669,5 tys. PLN oraz. Narastająco zysk ze sprzedaży wyniósł 3.769,7 tys. PLN.

Zysk netto za ostatni kwartał wyniósł 2 976,3 tys. PLN w stosunku do 1.819,2 tys. PLN zysku netto z porównywalnego okresu poprzedniego okresu. Narastająco spółka odnotowała zysk netto w wysokości 3.290,6 tys. PLN względem 204,4 tys. PLN przed rokiem, co oznacza wzrost o 3 086,2 tys. PLN. Istotnym elementem tego zwiększenia był ujemny odroczony podatek dochodowy wynikający z przyrostu rozliczeń międzyokresowych kosztów związanych z wielkością zakupów zrealizowanych w grudniu na poczet realizacji kontraktów w kolejnych okresach.

Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 2023.07.01 – 2023.12.31) ze względu na wielkość klientów (w %)
Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 2023.07.01 – 2023.12.31) ze względu na sektor, do którego przypisany jest klient (w %)

Na dzień 31 grudnia 2023 roku suma bilansowa wyniosła 165 339,8 tys. PLN. Oznacza to wzrost w stosunku do stanu z dnia 31 grudzień 2023 r. o 49 783 tys. PLN (to jest o 43,08%). Najistotniejsze zmiany w pozycjach bilansowych:

  • Wzrost wartości zapasów z 3 287,8 tys. PLN do 5 671,1 tys. PLN wynikający z zakupów dotyczących realizacji planowanych kontraktów.
  • Wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wynoszących 35 477,0 tys. PLN odzwierciedla większą wartość zakupionych towarów i usług w porównaniu z poprzednim okresem, w którym wartość wynosiła 29 355,3 tys. PLN.
  • Wzrost wartości zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych w pozycji „kredyty i pożyczki” jest konsekwencją pozyskania pożyczek na finansowanie realizowanych długoterminowych kontraktów serwisowych.
  • Wzrost inwestycji krótkoterminowych z 8 047,6 tys. PLN do 24 352 tys. PLN tłumaczony jest wyższą wartością środków na rachunkach bankowych na dzień bilansowy;
  • Wzrost wartości długoterminowych (pozycja inne rozliczenia międzyokresowe) i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych z 57 670,8 tys. PLN do 84 808,1 tys. PLN oraz rozliczeń międzyokresowych (pasywa) z 57 836,9 tys. PLN do 92 803,4 tys. PLN odzwierciedla wartości zleceń serwisowych rozliczanych w czasie.
  • Obszarem, na który także należy zwrócić uwagę jest płynność. Wskaźnik bieżącej płynności (Aktywa obrotowe ogółem / Zobowiązania krótkoterminowe), który w porównywalnym okresie roku 2022/2023 kształtował się na poziomie 3,01 wzrósł na koniec II kwartału 2023/2024 do poziomu 3,46.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus