ATM ocenia, że cena za akcję w wysokości 10,37, zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, mieści się w zakresie cen, które odpowiadają wartości godziwej spółki, podał ATM. 

ATM podał, że cena zaproponowana w wezwaniu jest wyższa od: średniej ceny rynkowej akcji spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania wynoszącej 10,28 zł; ceny, jaką za akcje spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania zapłacił wzywający lub pozostałe strony porozumienia, lub ich podmioty zależne lub wobec nich dominujące.

Zarząd przeanalizował również publicznie dostępne informacje o aktualnych cenach rynkowych akcji wybranych porównywalnych spółek z sektora dostawców usług centrów danych oraz usług telekomunikacyjnych, podano także.

"Stosownie do wymogów art. 80 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej, zarząd stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w wezwaniu w wysokości 10,37 zł za akcję mieści się w zakresie cen, które odpowiadają wartości godziwej spółki" - czytamy w komunikacie. 

Wzywający zamierza nabyć w wyniku wezwania 3 797 097 sztuk akcji stanowiących 10,448% kapitału zakładowego ATM i uprawniających do 3 797 097 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (łącznie z akcjami posiadanymi bezpośrednio i pośrednio przez wzywającego oraz podmiot, z którym wzywający zawarł porozumienie) 65,9999999% ogólnej liczby głosów na WZA. 

ATM wskazał, że wzywający jest od marca 2016 roku istotnym i obecnie największym akcjonariuszem spółki. Wezwanie prowadzi do dalszego zwiększenia roli MCI.EuroVentures 1.0. w akcjonariacie ATM. 

"W dokumencie wezwania nie zostały wskazane jednoznacznie plany strategiczne wzywającego w stosunku do spółki, poza stwierdzeniem, iż wzywający ma zamiar doprowadzić do osiągnięcia (bezpośrednio i pośrednio) akcji spółki uprawniających do wykonywania nie więcej niż 66% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, natomiast decyzje co do ewentualnego dalszego nabywania akcji spółki, wzywający podejmie po analizie sytuacji rynkowej branży, bieżących wskaźników tempa rozwoju spółki oraz sytuacji makroekonomicznej" - czytamy w komunikacie. 

Zarząd spółki w sposób pozytywny ocenia dotychczasowe działania wzywającego i realizowaną strategię wobec spółki, podano także. 

W połowie stycznia br. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działający na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 3 797 097 sztuk akcji zwykłych spółki ATM po cenie 10,37 zł za jedną akcję. Kilka dni później MCI.PrivateVentures FIZ złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad ATM.

MCI.Euro Ventures jest subfunduszem, którego przedmiotem przeważającej działalności jest działalność inwestycyjna, polegająca na lokowaniu środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, tj. na inwestowaniu i rozwijaniu przedsięwzięć biznesowych innych przedsiębiorców.

ATM jest spółką akcyjną, której przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych, w tym także usługi kolokacji (wynajmu powierzchni na sprzęt wraz z zasileniem oraz odpowiednim podłączeniem telekomunikacyjnym) i hostingu (wynajmu serwerów z przyłączeniem do internetu).