RON (RONSON) wyemitował w trybie oferty prywatnej 50 000 obligacji serii R o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 50 mln zł, podała spółka.

"Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na pokrycie części kwoty wykupu zapadających 14 czerwca 2017 r. obligacji zwykłych na okaziciela emitenta serii C, wyemitowanych w dniu 14 czerwca 2013 roku, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 83 500 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Termin wykupu obligacji przypada 24 maja 2021 roku i nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę określoną w warunkach emisji, podano także.

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, przy czym docelowo staną się zabezpieczone hipoteką ustanowioną przez podmioty zależne Ronsona, które złożyły oświadczenie o ustanowieniu hipoteki łącznej do kwoty 75 mln zł na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu obligacji na nieruchomościach, czytamy dalej.

Na początku maja zarząd Ronsona podawał, że pracuje nad częściowym refinansowaniem obligacji serii C opiewających łącznie na 83,5 mln zł, zapadających w czerwcu br., wynikało z wypowiedzi p.o. prezesa Tomasza Łapińskiego. Według niego, optymalna miała być emisja na łącznie ok. 50 mln zł.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 roku sprzedała 821 mieszkań.