Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ocenił, że Globalworth Asset Managers (GAM) nie musi uzyskiwać jego zgody na nabycie w wezwaniu akcji GPR (GPRE), podało GAM. Oznacza to spełnienie się jednego z warunków nabycia akcji.

"Zgodnie z pkt 29 wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki ogłoszonego 4 października 2017 r. przez GAM, zostało ono ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez GAM od UOKiK bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim zgoda taka powinna zostać wydana. W związku z otrzymaniem pisma UOKiK informującego o braku konieczności spełnienia ww. warunku prawnego nabycia akcji w wezwaniu, GAM uważa powyższy warunek za spełniony" - czytamy w komunikacie.

Niezależnie od spełnienia warunku opisanego powyżej, w wezwaniu przewidzenie były inne warunki (minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której GAM zobowiązuje się do nabycia akcji w ramach wezwania podjęcie stosownych uchwał przez walne zgromadzenie Griffin Premium i zawarcie przez spółkę umowy organizacyjnej z Globalworth Real Estate Investments Limited), których spełnienie jeszcze nie nastąpiło, podano także.

4 października Globalworth Real Estate Investments Limited ogłosił wezwanie na wszystkie 156 133 179 akcji Griffin Premium RE.. N.V. po 5,5 zł za akcję. Pomimo faktu, że intencją wzywającego jest przejęcie kontroli nad spółką (tj. uzyskanie przynajmniej 50,01% głosów na walnym zgromadzeniu), wzywający chciałby, by akcje były nadal notowane na GPW z odpowiednią liczbą akcji pozostających w wolnym obrocie, podano wtedy.

Wzywający oczekiwał, że łączna liczba akcji nabytych w ramach wezwania nie przekroczy 106 014 429, co stanowi 67,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się do nabycia akcji w ramach wezwania, wynosi 78 082 203 akcje, co stanowi 50,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Wcześniej Griffin podał, że zawarł umowę inwestycyjną z Globalworth Asset Managers S.R.L. (jako kupującym), głównymi akcjonariuszami spółki: Griffin Netherlands II B.V i GT Netherlands III B.V. (jako sprzedającymi) i Griffin Topco II s. à r.l oraz Griffin Topco III s. à r.l. (jako gwarantami) w sprawie sprzedaży akcji Griffin na rzecz Globalworth Asset Managers.

Globalworth jest spółką ostatecznie kontrolowaną przez Globalworth Real Estate Investments Limited.  Działalność Grupy Globalworth jest skoncentrowana na inwestycjach nieruchomościowych w rejonie Europy Południowo-Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Nieruchomości komercyjne wchodzące w skład jej portfolio położone są głównie w Rumunii. Portfolio to obejmuje w szczególności wysokiej klasy biura, nieruchomości wykorzystywane w sektorze logistycznym i przemyśle lekkim oraz nieruchomości mieszkaniowe.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.