Zarząd ALR (ALIOR) ustalił ostateczne warunki oferty ośmioletnich obligacji podporządkowanych serii P2A emitowanych w ramach Programu. Bank zaoferuje 375 obligacji o wartości nominalnej 400 tys. zł sztuka i łącznej maksymalnej wartości nominalnej 150 mln zł, podał bank. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w okresie od 27 listopada do 8 grudnia 2017 r. 

"Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia wynosi 375. Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 400 tys. zł, zaś łączna maksymalna wartość nominalna obligacji wynosi 150 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 2,7% w skali roku, jednakże w pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 4,55% w skali roku" - czytamy w raporcie. 

Cena emisyjna jednej obligacji w pierwszym dniu przyjmowania zapisów wynosi 400 000 zł i wzrasta z każdym kolejnym dniem, aż do 400 548,49 zł w dniu 8 grudnia 2017 r., podano także.

Zapisy na obligacje będą przyjmowane w okresie od 27 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. Obligacje są 8-letnie, z dniem wykupu przypadającym 29 grudnia 2025 r.

Bank podał, że w przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia, w którym liczba obligacji objętych zapisami przekroczy oferowaną pulę obligacji, zostaną proporcjonalnie zredukowane. 

"Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności banku oraz stworzenie możliwości zaoferowania obecnym i potencjalnym klientom banku produktów banku" - czytamy w dokumencie. 

Alior podał, że obligacje zostaną  zakwalifikowane, po uzyskaniu zgody KNF jako instrumenty w kapitale Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR, a środki z emisji będą wliczane przez bank do kapitału Tier II. 

Bank zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.