RON (RONSON) wyemitował w trybie oferty prywatnej 50 000 obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 50 mln zł, podała spółka.

„Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie podstawowej działalności emitenta, w szczególności zakup nowych gruntów. Termin wykupu obligacji przypada 9 maja 2022 roku i nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej obligacji" – czytamy w komunikacie.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę wynoszącą 3,5%. W określonych w warunkach emisji obligacji sytuacjach marża może ulec podwyższeniu. Terminy płatności odsetek są półroczne, podano również.

„Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu obligacjami prowadzonym przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" – czytamy dalej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.