Nadzwyczajne walne zgromadzenie GRI (GINOROSSI) upoważniło zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 20 mln akcji zwykłych oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał.

"Zarząd spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20 000 000 zł w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych (kapitał docelowy). W ramach kapitału docelowego może zostać wyemitowane nie więcej niż 20 000 000 akcji zwykłych. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń i emisji akcji" - czytamy w przyjętej uchwale.

"Powyższa zmiana umożliwi sprawnie i efektywnie pozyskiwać dodatkowy kapitał dla spółki. Na podstawie wprowadzonych zmian do statutu, zarząd będzie miał możliwość - po uprzednim uzyskaniu zgody rady nadzorczej - do podjęcia decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału docelowego, co pozwoli na elastyczne poszukiwanie możliwości pozyskania kapitału, w tym poprzez zróżnicowanie źródeł pozyskiwania środków finansowych. Wymóg uzyskania uprzedniej zgody rady nadzorczej na pozbawianie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru zapewnia ochronę praw akcjonariuszy i leży w interesie spółki. W ramach przyznanego upoważnienia zarząd będzie również uprawniony - po uprzednim uzyskaniu zgody rady nadzorczej - do ustalenia ceny emisyjnej akcji, co pozwoli skutecznie przeprowadzić emisji dzięki możliwości podjęcia przez zarząd dynamicznych i szybkich decyzji w związku z oczekiwaniami inwestorów i popytem na akcje oraz możliwości prowadzenia elastycznych negocjacji" - czytamy w uzasadnieniu.

Powyższe z pewnością skróci proces emisji. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji, dążąc do maksymalizacji ceny emisyjnej. Zarząd będzie uwzględniał w wyznaczaniu ceny emisyjnej wycenę rynkową akcji spółki, podano także w uzasadnieniu.

Kapitał zakładowy Gino Rossi S.A. wynosi 50 333 095 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela, czytamy na stronie internetowej spółki.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.