Oferta PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu została wykluczona z udziału w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" z uwagi na nieprzedłużenie wadium, podał MRB (MIRBUD). Samo postępowanie zostało unieważnione.

"Decyzja o nieprzedłużaniu wadium została podjęta przez zarząd spółki zależnej emitenta z uwagi na przedłużający się czas rozstrzygania przetargu i znaczący wzrost cen usług podwykonawców i materiałów. W ocenie zarządu, złożona oferta nie stanowiła dla spółki zależnej emitenta rentownego kontraktu" - czytamy w komunikacie. 

Zamawiający - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała jego możliwości finansowe, podano także.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 860 mln zł w 2017 r.