RON (RONSON) podjął uchwałę o aktualizacji swojej polityki dywidendowej, która zakłada, że zarząd spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie 50% skonsolidowanego zysku netto, ale nie mniej niż łącznie 9,84 mln zł, podała spółka.

"Nowe brzmienie polityki jest następujące:

W nadchodzących latach, zarząd spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie 50% skonsolidowanego zysku netto, który może zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy, jednak nie mniej niż 9 840 649 zł łącznie (stanowiące 0,06 zł na akcję przy obecnej liczbie akcji wyemitowanych przez spółkę)" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna rekomendacja odnośnie wypłaty dywidendy zostanie wydana przez zarząd po analizie obecnego i oczekiwanego bilansu spółki, oczekiwanej sytuacji operacyjnej, finansowej i przepływów pieniężnych spółki, przy uwzględnieniu 1) ścisłego przestrzegania wobec wierzycieli zobowiązań (kowenantów) dotyczących bilansu spółki, 2) możliwości spłaty zadłużenia w przyszłości, 3) potrzeb finansowych spółki, która dąży do zajmowania pozycji w gronie wiodących deweloperów nieruchomości mieszkaniowych, oraz 4) zmieniającego się środowiska rynkowego, podano także.

Jednocześnie zarząd Ronson Development zaproponował radzie nadzorczej oraz nadzwyczajnemu zgromadzeniu akcjonariuszy podział zysku z rezerwy pomiędzy akcjonariuszy (dywidendę) w kwocie 9 840 649 zł, opowiadającą kwocie 0,06 zł na jedną akcję.

"Zarząd spółki jest zdania, że sytuacja płynnościowa spółki jest wystarczająca do tego aby umożliwić podział zysku. Zarząd spółki proponuje ustalić dzień dywidendy na 25 września 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 4 października 2018 r." - czytamy w osobnym komunikacie.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.