Wpływ zgromadzonych oszczędności w ramach pracowniczych planach kapitałowych (PPK) na rynek kapitałowy może wynieść minimum 12 mld zł rocznie, poinformował Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

"Realizacja PPK da silny bodziec do rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako realnego centrum finansowego w naszym regionie Europy. Zakłada się, że po włączeniu wszystkich ustawowych grup pracowników do PPK, łączny wpływ zgromadzonych oszczędności w ramach PPK na rynek kapitałowy powinien wynieść co najmniej 12 mld zł rocznie" - podał PFR w informacji.

PPK wzmocni rynek kapitałowy m.in. zakresie rynku akcji, obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, funduszy rynku nieruchomości. Część inwestycji będzie mogła być lokowana w papiery wartościowe w walucie innej niż PLN - udział takich inwestycji będzie możliwy do maksymalnie 30%, podano także.

"Jednym z podstawowych efektów wprowadzenia PPK powinien być wzrost majątku i stopy oszczędności Polaków oraz zasadnicza zmiana ich struktury - z krótkoterminowej na długoterminową, co sprzyjać będzie wzrostowi inwestycji w gospodarce, finansowanych z krajowych źródeł" - czytamy dalej.

Polskie firmy zyskują łatwiejszy dostęp do tańszego kapitału, który będą mogły przeznaczyć na rozwój swoich firm - m.in. podniesienie konkurencyjności i nowe technologie, podkreślono w materiale. 

"Znaczący wzrost długoterminowych oszczędności krajowych wzmocni też równowagę sektora finansów publicznych, przyczyni się do poprawy ogólnej stabilności makroekonomicznej kraju oraz pozytywnie wpłynie na wskaźnik międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski" - podsumowano w informacji. 

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).