IPE (IPOPEMA) odnotowało 1,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,16 mln zł wobec 4,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,37 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 45,87 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo wzrostu poziomu przychodów w segmencie usług doradczych spadek przychodów w segmencie usług maklerskich, przy jednoczesnym utrzymaniu przychodów segmentu funduszy inwestycyjnych na poziomie sprzed roku, przełożył się na nieznaczny spadek łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy Ipopema w pierwszym półroczu o 3,3% (do poziomu 44 370 tys. zł wobec 45 866 tys. zł w I połowie roku 2017)" - czytamy w raporcie.

Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (18 438 tys. zł; 41,6% skonsolidowanych przychodów) były o 19,5% niższe niż rok wcześniej, na co kluczowy wpływ miał znaczny spadek przychodów z tytułu usług bankowości inwestycyjnej (4 600 tys. zł wobec 9 590 tys. zł w I półroczu 2017 r.), przy przychodach z tytułu obrotu papierami wartościowymi utrzymanych na poziomie sprzed roku (12 144 tys. zł wobec 12 098 tys. zł w pierwszej połowie roku 2017).

"Niższe przychody z usług bankowości inwestycyjnej wynikały z istotnie mniejszej wartości transakcji zrealizowanych w pierwszej połowie 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017. W wyniku zwiększenia przychodów w obszarze działalności detalicznej o 39,2% (do 1.694 tys. zł) wzrosły natomiast pozostałe przychody z działalności podstawowej" - czytamy dalej.

Ipopema TFI (segment zarządzania funduszami i portfelami) zanotowała w I półroczu 2018 r. przychody w wysokości 14 829 tys. zł (33,4% skonsolidowanych przychodów)wobec 14 891 tys. zł rok wcześniej. W porównaniu do I półrocza 2017 r. zmieniła się struktura przychodów w ten sposób, że wzrósł udział przychodów za zarządzanie funduszami rynku kapitałowego w rezultacie wzrostu ich aktywów, których średnia wartość w pierwszej połowie 2018 r. kształtowała się na poziomie 1,3 mld zł (wobec 1 mld zł w I półroczu 2017 r.). Łączna suma aktywów w zarządzaniu wyniosła na koniec czerwca 2018 r. 57,7 mld zł (wobec 50,7 mld zł rok wcześniej), podano także.

Ipopema Business Consulting (segment usług doradczych) zanotowała w I półroczu 2018 r. przychody na poziomie 11 103 tys. zł (25% skonsolidowanych przychodów), co stanowiło wzrost o 37,4% r/r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 0,6 mln zł wobec 2,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.