URS (URSUS) odnotował 21,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata brutto wyniosła 26,04 mln zł wobec 6,54 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,65 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 68,81 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 22,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,44 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 75,16 mln zł w porównaniu z 141,09 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa za okres pierwszego półrocza 2018 roku zanotowała stratę netto w wysokości 24 mln zł przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży na poziomie 75 mln zł wobec 141 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz ujemne skonsolidowane przepływy operacyjne w kwocie 98 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Grupa wykazuje nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi w wysokości 24,7 mln zł głównie na skutek wzrostu zobowiązań finansowych względem banków o kwotę 115 mln zł" - czytamy w raporcie.

Ujemny kapitał obrotowy Grupy w okresie po dacie bilansowej a przed publikacją śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został pokryty emisją nowych akcji spółki (o której mowa w nocie 22), podczas której objętych zostało 5 420 000 akcji po cenie 2,50 zł za jedną akcję, co łącznie spowodowało podwyższenie kapitału Grupy o kwotę 13,5 mln zł, przy czym emisja została w pełni opłacona środkami pieniężnymi. Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym Grupa spłaciła zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 27,6 mln zł oraz dodatkowe 34 mln zł w dniu 17 września 2018 roku, jednakże pomimo to na dzień bilansowy zadłużenie Grupy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 255 mln zł, zaznaczono także.

"Zarząd spółki, między innymi w związku z niską realizacją dostaw do Tanzanii w pierwszym półroczu 2018 roku (opóźnienie wysyłek w czasie) planuje, iż w drugim półroczu 2018 roku Grupa uzyska znaczną poprawę wyników finansowych, w szczególności po zrealizowaniu dostaw kilkudziesięciu autobusów na wygranych kontraktach, co pozwoli znacząco obniżyć poziom zadłużenia krótkoterminowego przypadającego do spłaty w większości do marca 2019 roku. Dodatkowo Grupa, przygotowała projekcje finansowe, zgodnie z którymi w długim okresie bieżąca trudna sytuacja płynnościowa Grupy powinna ulec znaczącej poprawie" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2018 r. wyniosła 15,96 mln zł wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.