Zarząd GPW ustalił datę wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji PRC (PROCHNIK). Akcje odzieżowej spółki zostaną wycofane z obrotu 18 stycznia 2019 r. To efekt ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Próchnika wydanej 5.06.2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia.

„Stosownie do przepisów art. 91 ust. 9 zdanie pierwsze i ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, następuje wycofanie akcji danej spółki z obrotu na rynku regulowanym.” – czytamy w komunikacie

Próchnik jest nastraszą stażem spółką na warszawskiej giełdzie, debiutował 16.04.1991 r.