W 2018 r. XTB odnotowała 102,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 93,0 mln zł zysku rok wcześniej. To wzrost o 9,0 mln zł, tj. 9,7%. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) spadł r/r o 11,8 mln zł, tj. 9,2% osiągając wartość 116,5 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 288,3 mln zł wobec 274,6 mln zł rok wcześniej.

W 2018 r. przychody wzrosły o 5,0% r/r, tj. 13,7 mln zł z 274,6 mln zł na 288,3 mln zł. I półrocze 2018 r. upłynęło XTB pod znakiem rekordowo wysokich przychodów (197,9 mln zł), które były rezultatem, poza stale rosnącą bazą klientów, wyraźnych trendów na rynkach finansowych, stosunkowo wysokiej rentowności na lota (średnio 153 zł) oraz znacznej aktywności klientów wyrażonej w liczbie kontraktów w lotach (1 291 426 lotów). II półrocze 2018 r. przyniosło obniżenie przychodów do poziomu 90,4 mln zł, spokojniejszą sytuację na rynkach finansowych, niższą rentowność na lota (średnio 116 zł) oraz spadek wolumenu obrotu wyrażonego w lotach do 803 987 lotów. Jednym z istotniejszych czynników determinujących poziom przychodów XTB w II półroczu 2018 r. była wprowadzona w sierpniu interwencja produktowa Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) określająca dla klienta detalicznego maksymalny dozwolony poziom dźwigni finansowej (dla kontraktów CFD do 30:1 w przypadku głównych par walut i 20:1 w przypadku par walut innych niż główne, złota i głównych indeksów). Pierwotnie miała być ona wprowadzona na trzy miesiące z opcją dalszego przedłużenia. Aktualnie wiadomo, że będzie ona obowiązywała co najmniej do końca kwietnia 2019 r.

Koszty działalności operacyjnej w 2018 r. ukształtowały się na poziomie 171,8 mln zł (2017 r.: 146,3 mln zł) i były wyższe o 25,5 mln zł, tj. 17,4% r/r. Na wzrost ten wpływ miało głównie jednorazowe zdarzenie, jakim była nałożona kara administracyjna KNF w wysokości 9,9 mln zł.

Grupa planuje dalszy rozwój poprzez rozbudowę bazy klienckiej i oferty produktowej, penetrację istniejących rynków oraz ekspansję geograficzną na nowe rynki w Afryce i Azji, a także Ameryce Łacińskiej, wykorzystując swoją obecność w Belize jako punktu wyjścia dla ekspansji i rozwoju biznesu w innych krajach tego regionu.

Wejście w życie interwencji produktowej ESMA stworzyło dla XTB zarówno szanse, jak i zagrożenia. Z jednej strony widoczny jest spadek wolumenów handlowych u europejskich brokerów. Z drugiej zaś Zarząd XTB przekonany jest o witalności biznesu w dłuższym horyzoncie czasowym. Prawdopodobne wydaje się stopniowe dostosowywanie strategii tradingowych przez klientów do niższego poziomu dźwigni finansowej. Utrzymanie w czasie decyzji ESMA powinno doprowadzić do fali konsolidacji na rynku i pozwolić utrwalić XTB mocną pozycję na rynku europejskim.