Podczas NWZ 25.03.2019 r. akcjonariusze AWB (AWBUD) zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o nie więcej niż 20 mln zł poprzez emisję do 40 mln akcji. Emisja miałaby dotyczyć akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej bez prawa poboru.

„Cena emisyjna jednej Akcji Serii B1 zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki z uwzględnieniem średniej ceny rynkowej akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 6 (…) miesięcy poprzedzających dzień powzięcia niniejszej uchwały. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B1 nie może być jednak niższa niż cena zaproponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki ogłoszonego w okresie 6 (…) miesięcy poprzedzających dzień powzięcia niniejszej uchwały.” - czytamy w projekcie uchwał

Akcjonariusze Awbudu będą głosować także w sprawie dalszego istnienia spółki dochodzenia przez spółkę roszczeń odszkodowawczych od byłego prezesa - Michała Wuczyńskiego oraz byłego wiceprezesa Zarządu i przewodniczącego Rady Nadzorczej - Andrzeja Wuczyńskiego.