BRA (BRASTER) rozpoczął negocjacje dotyczące transakcji inwestycyjnej z European High Growth Opportunities Securitization Fund. Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje. Zaangażowanie inwestora będzie wynosiło łącznie do 44 mln zł.

„Obligacje będą oferowane w 17 transzach, przy czym warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest spełnienie się przesłanek i jednoczesne niewystąpienie zdarzeń określonych treścią Umową. Cena zamiany obligacji dla jednej akcji wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje.” – czytamy w komunikacie

Natomiast warranty subskrypcyjne skierowane do inwestora będą przyznane nieodpłatnie i każdy będzie uprawniać do objęcia jednej akcji po ustalonej cenie emisyjnej.

Umowa ma charakter umowy warunkowej i będzie wymagała zaakceptowania jej postanowień przez Walne Zgromadzenie Spółki, a ponadto zatwierdzenia przez Inwestora warunków emisji obligacji zamiennych na akcje oraz decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie trybu dopuszczenia akcji, które zostaną wydane na podstawie Umowy.” – dodano w komunikacie