Przychody Master Pharm były w 2018 r. równe 74,64 mln zł, o 15,3% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. EBIT wzrósł w ubiegłym roku do 13,59 mln zł z 11,09 mln zł w 2017 r., a wynik netto wyniósł 10,74 mln zł wobec 8,83 mln zł rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu MPH (MASTERPHA) do akcjonariuszy:

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ubiegły rok okazał się bardzo udany dla całej Grupy Master Pharm. W okresie tym odnotowaliśmy rekordowe przychody i zyski, nawiązaliśmy nowe relacje biznesowe oraz rozwinęliśmy portfolio produktów, istotnie umacniając naszą pozycję na polskim rynku suplementów diety. 

Skonsolidowane przychody Grupy Master Pharm w 2018 r. ukształtowały się na poziomie 74,6 mln zł, czyli o 17% wyższym wobec roku poprzedniego. Wzrost ten był przede wszystkim efektem poprawy sprzedaży Master Pharm S.A. (+19% rdr), wynikającej ze zwiększenia portfela zamówień produkcji kontraktowej (zwłaszcza wśród dużych klientów), a także wyższej sprzedaży na rzecz największego klienta. 

Wysoki wzrost sprzedaży odnotowała również nasza spółka zależna Avet Pharma, oferująca suplementy diety pod marką własną. W 2018 r. osiągnęła sprzedaż na poziomie 21,6 mln zł, co oznacza wzrost o 21% rdr. W najbliższym czasie spółka będzie skupiała się na wprowadzeniu już zaplanowanych zmian w zarządzaniu sprzedażą i udzielania rabatów, co może skutkować wyhamowaniem tempa wzrostu sprzedaży w kolejnych kwartałach, ale co za tym idzie – również zredukowaniem skali korekty przychodów Avet Pharmy, spowodowanych błędem szacunku rezerw na udzielane przez Avet Pharma rabaty, co księgowo przełożyło się na 3,5% rdr spadek przychodów spółki. W ocenie Zarządu wdrożona strategia może mieć finalnie pozytywny wpływ na wysokość przychodów Grupy. W 2018 r. Avet Pharma wprowadziła w 2018 r. na rynek 7 nowych suplementów, a jej obecne portfolio liczy w sumie 61 produktów. 

Kolejny rok z rzędu Grupa odnotowała istotną poprawę pozycji wynikowych, które w analizowanym okresie rosły szybciej od przychodów. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 10,7 mln zł, co oznacza wzrost o 34% rdr. Zysk operacyjny wzrósł o 35% rdr do wartości 13,6 mln zł, natomiast EBITDA o 30%, osiągając 15,7 mln zł. Wzrost wyników był z jednej strony rezultatem wyższej sprzedaży, z drugiej – zapowiadanego spadku dynamiki wzrostu kosztów, który opisujemy w niniejszym Sprawozdaniu. Wypracowana w 2018 r. marża netto na poziomie Grupy wyniosła 14,4% (+1,8 p.p. rdr), marża operacyjna 18,2% (+2,3 p.p.), a marża EBITDA 21,1% (+2 p.p.). 

Tak istotne zwiększenie zarówno przychodów, jak i pozycji wynikowych w dużym stopniu umożliwiły inwestycje w moce produkcyjne, zrealizowane jeszcze w 2017 r. Dzięki uruchomieniu zakładu Master Pharm S.A. w Łodzi oraz doposażeniu zakładu spółki zależnej Grokam GBL w Mielcu, obsługujemy dziś znacznie większe wolumeny zamówień i wciąż mamy potencjał do ich zwiększenia. W bieżącym roku rozważamy doposażenie obu zakładów w dodatkowe maszyny, jednak ostatecznie uzależnione jest to od decyzji klientów o wdrożeniu produkcyjnym nowych projektów. 

W 2018 r. prowadziliśmy w Master Pharm S.A. projekty rozwojowe, które kontynuowane są również w roku bieżącym. Dotyczą one m. in. opracowania nowego wyrobu medycznego dla kobiet, a także opracowania technologii chelatowania żelaza oraz magnezu, na które łącznie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 1,6 mln zł. Badania nad nowymi składnikami suplementów diety i wyrobów medycznych pozostają bardzo istotną częścią naszej działalności i korzystnie wpływają na naszą pozycję konkurencyjną. W związku z tym, w dalszym ciągu będziemy rozwijać się również w tym kierunku. 

W perspektywie najbliższych kwartałów oczekujemy dalszego wzrostu przychodów i zysków, przy jednoczesnej dalszej stabilizacji kosztów stałych. Analizując prognozy zamówień klientów, oceniamy że utrzymanie obecnego tempa rozwoju jest realnym scenariuszem. Ponadto, zgodnie z naszymi założeniami strategicznymi, stale obserwujemy branżę pod kątem potencjalnej akwizycji, w celu zwiększenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych. Rynek suplementów ma przed sobą bardzo dobre perspektywy i chcemy je maksymalnie wykorzystać. 

Wszystkim Inwestorom, Akcjonariuszom i pozostałym Czytelnikom dziękuję za zainteresowanie Grupą Master Pharm, śledzenie naszej działalności oraz okazywane nam zaufanie.

Zapraszam do lektury Sprawozdania.

Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A. 

Szczegółowe dane finansowe Master Pharm są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.