Podczas ZWZ akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji. Kapitał zakładowy ELB (ELBUDOWA) ma zostać podwyższony o maksymalnie 1 899 040 zł.

Emisja akcji serii E ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru. Do ustalenia ceny emisyjnego została upoważniona Rada Nadzorcza spółki.

„(…) cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 5% (…) średniej ceny rynkowej, to jest, ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych) z okresu 1 (…) miesiąca  poprzedzającego dzień rozpoczęcia Procesu Budowy Księgi Popytu, w czasie którego dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A” – wyjaśniono w uchwale