Przychody Telestrada były w 2018 r. równe 56,75 mln zł, o 3,2% mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk operacyjny wzrósł w ubiegłym roku do 10,67 mln zł z 10,57 mln zł w 2017 r. Natomiast zysk netto spółki wyniósł w 2018 r. 10,56 mln zł wobec 10,34 mln zł rok wcześniej. 

Poniżej pełna treść listu zarządu TLS (TELESTR) do akcjonariuszy:

Drodzy Akcjonariusze!

Kierujemy do Państwa coroczny list z podsumowaniem działalności Waszej Spółki w roku 2018. Z przyjemnością informujemy o dokonaniach Spółki i jej perspektywach na lata następne.

Rok 2018 był kolejnym rekordowym pod względem zysku netto, który przekroczył 10 mln złotych. Mimo nieznacznie mniejszych przychodów udało się zwiększyć zysk operacyjny. Firma rozwijała kilka segmentów działalności intensywnie inwestując w przyszłość.

Z końcem grudnia 2017 r Spółka przeniosła się do nowej siedziby - własnego budynku biurowego przy Alei Krakowskiej w Warszawie. Nowa, większa przestrzeń została bardzo pozytywnie odebrana zarówno przez pracowników jak i akcjonariuszy, którzy mieli okazję odwiedzić nas osobiście. Otwarty układ siedziby, z dedykowanymi przestrzeniami inspirującymi do wymiany informacji i sprzyjającymi integracji bardzo dobrze wpłynął na atmosferę pracy i kreatywność zespołu. Stwarza także elastyczne możliwości rozwojowe. Będąc spółką usługową zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie są podstawową wartością dodaną naszej Firmy.

Struktura Firmy - Firma dwóch tendencji

Analizując działania Telestrady warto zwrócić uwagę na dwie panujące w Spółce przeciwstawne tendencje. Prezentowany, dla części akcjonariuszy niepokojący, spadek przychodów w skali całej grupy kapitałowej jest wynikiem podążania różnych segmentów usług, którymi zajmuje się Telestrada różnymi drogami. Skokowy wzrost przychodów kilka lat temu wynikający z zakupu NOM Sp. z o.o. był efektem jednorazowym o pozytywnym wpływie na finanse firmy i wielkość bazy klienckiej. Po spłacie kredytu zaciągniętego na zakup pozostał trwały efekt dodatkowej marży telekomunikacyjnej. Zamierzonym i przewidzianym podczas przejęcia NOM Sp. z o.o. efektem jest jednak spadek liczby odbiorców indywidualnych usług telefonii stacjonarnej. Tendencji tej nie można zapobiec i związana jest z jednej strony z rezygnacją części klientów z telefonu domowego a z drugiej niestety fizycznym starzeniem się odbiorców tych usług i znaczącą ilością zgonów. Ta część przychodów podlega trwałemu spadkowi.

Z drugiej strony Spółka bardzo dynamicznie rozwija sprzedaż usług komórkowych, dociera coraz szerzej do małego biznesu i odbiorców publicznoprawnych, zwiększa przychody z usług inteligentnych i z zakładów karnych. Inwestujemy też w usługi luźno związane z telekomunikacją tworząc nowe aplikacje komunikacyjne. Rozbudowujemy sieć hurtowych powiązań biznesowych. Na tych działaniach budujemy przyszłość. Każdy z powyższych segmentów jest indywidualnie rentowny co najmniej na poziomie operacyjnym i mógłby stanowić odrębną, samodzielną, solidnie rosnącą firmę.

Działania roku 2018

Podstawowym wyzwaniem roku 2018 było zbudowanie efektywnych metod sprzedaży komórkowych usług detalicznych przez kanały elektroniczne. Zbudowana od podstaw marka LajtMobile zyskała na popularności i rozpoznawalności. Pozyskane zaufanie klientów zaczyna procentować zwiększoną sprzedażą przy stosunkowo niskich nakładach marketingowych. Na bazie zyskanych doświadczeń budowana będzie elektroniczna sprzedaż innych produktów - aplikacji komunikacyjnych skierowanych do małego biznesu.

Spółka kontynuując komunikowaną w latach poprzednich strategię rozwija pięć głównych obszarów działalności, na których budowała przychody i zyski w roku 2018 i będzie je budowała w latach kolejnych. Są to:

  • Usługi detaliczne komórkowe

rozwijane zarówno w sprzedaży terenowej bezpośredniej jak poprzez sieć internet z założeniem zwiększania wolumenu sprzedaży i budowania ilościowej bazy abonenckiej

Usługi telekomunikacyjne standardowe dla firm komercyjnych i instytucji publicznych

rozwijane w sprzedaży terenowej bezpośredniej w Dziale Sprzedaży Bezpośredniej Biznesowej, poprzez Dział Klientów Instytucjonalnych, poprzez Dział Klientów Strategicznych a także w ramach dosprzedaży usług przez Dział Business Integrated Solutions

  • Usługi hurtowe dla innych operatorów

rozwijane w spółce NOM Sp. z o.o.

  • Usługi dla zakładów karnych

rozwijane przez Dział Klientów Strategicznych

  • Zaawansowane usługi aplikacji biznesowych, komunikacji głosowej, elektronicznej i sieciowej

rozwijane przez Dział Business Integrated Solutions

W roku 2018 powołaliśmy do życia nowy wydział - Software House Telestrada. Jego zadaniem jest zarówno wsparcie informatyczne procesów, które dzieją się w firmie jak i tworzenie nowych aplikacji komunikacyjnych dla klientów biznesowych.

Zgodnie z zamierzeniami Zarządu powyższe segmenty działalności, z dalszym podziałem na działy, które odpowiadają za ich realizację, są w dużym stopniu niezależne od siebie. Każdy dział Firmy podlega odrębnemu rozliczeniu finansowemu dzięki czemu możliwa jest identyfikacja przychodów, kosztów i tendencji rozwojowej każdego segmentu osobno. Ułatwia to zarządzanie strategiczne i pozwala na precyzyjne wyodrębnianie strumieni zysków i inwestycji. Buduje także odpowiedzialność managerów zespołów. W przypadku potencjalnej negatywnej tendencji w jednym z obszarów lub nawet w skrajnym wypadku utraty całego segmentu, pozostałe pozostają chronione. Budowanie strategii na pięciu segmentach pozwala na maksymalizację bezpieczeństwa rozwojowego Firmy.

Zarząd zmierza do zapewnienia z jednej strony stabilnych przepływów finansowych generowanych przez usługi tradycyjne lecz również do rozwoju Firmy w stronę zaawansowanych usług komunikacyjnych i w tym celu podejmuje działania mające na celu wdrożenie usług typu SAAS (software as a service). Zauważamy popyt w skali europejskiej i światowej na takie usługi, wzmacniany deficytem siły roboczej. Celem strategicznym jest zaoferowanie usług inteligentnych, z sukcesem dotąd wdrażanych u dużych klientów biznesowych w modelu „szytym na miarę" w Polsce, jako usług wystandaryzowanych poprzez sieć na terenie Europy i świata.

Oprócz standardowych usług detalicznych Telestrada świadczy też usługi niszowe. Zaliczamy do nich rosnący dynamicznie segment przedpłaconych usług WhitePhone, skierowanych do pensjonariuszy zakładów karnych. Realizujemy konsekwentnie strategię dostarczania usług infrastrukturalnych w postaci budek telefonicznych na karty odpowiadając na zdiagnozowaną potrzebę jednostek penitencjarnych w zakresie zapewnienia osadzonym częstego kontaktu telefonicznego z rodzinami. Zwiększenie liczby obsługiwanych zakładów dało wymierne efekty i solidny wzrost sprzedaży.

Tradycyjną domeną Telestrady pozostają usługi inteligentne, świadczone dla dużych firm. Naszym zamiarem jest dalszy ich rozwój i uzyskiwanie przewagi technologicznej w tym zakresie.

W roku 2018 nastąpił dalszy rozwój zrestrukturyzowanej spółki zależnej, która działała na rynku hurtowym - Niezależnego Operatora Międzystrefowego. Efektem jasno sprecyzowanej strategii i postawionych zadań było dalsze zwiększenie wolumenu obsługiwanego ruchu telekomunikacyjnego o ponad 8%. Spółka ta wypracowała też liczący się w skali grupy wynik finansowy i zbudowała relacje z kilkoma nowymi partnerami.

Plany na rok 2019

Plany na rok 2019 w dużej mierze stanowią odzwierciedlenie planów jakie Zarząd deklarował na rok 2018. Konsekwencja realizacji wytyczonych kierunków w ocenie Zarządu przynosi pozytywne rezultaty.

Na rok 2019 Spółka zakłada ciągły rozwój w kilku kierunkach wskazanych w pięciu segmentach strategicznych.

W zakresie usług detalicznych bazą finansową Spółki będą nadal dotychczasowi klienci. Baza będzie w sposób konsekwentny odświeżana poprzez pozyskiwanie nowych klientów.

W segmencie detalicznym główny nacisk kładziony będzie nadal na sprzedaż telefonii komórkowej, która ma stanowić większość przychodów z działalności Spółki na rynku klienta indywidualnego.

W całej grupie zostanie nadal utrzymamy nacisk na sprzedaż usług infolinii i usług inteligentnych sieciowych (internetowo-telekomunikacyjnych) wraz z bogatymi usługami towarzyszącymi jako narzędzia dbałości firm o kontakty z klientami.

Jednocześnie Spółka będzie nadal uczestniczyła w przetargach publicznych, które są źródłem kontraktów długoterminowych i referencją dla działań firmy na polu biznesowym. Sprzedaż będzie bardzo silnie kierunkowana w stronę tzw. „dobrych płatników" - urzędów, szkół itp. korzystając z referencji klientów poprzetargowych.

Spółka będzie rozwijała również opisywany wyżej segment kart przedpłaconych i usług skierowanych do zakładów karnych. Mimo negatywnej konotacji związanej z tym rynkiem widać wyraźną potrzebę kontaktu osadzonych z rodzinami. Potrzeba ta artykułowana jest również przez wychowawców i dyrektorów zakładów karnych a umożliwienie kontaktu telefonicznego z najbliższymi niejednokrotnie usprawnia proces resocjalizacji. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na wielkość rynku - w Polsce w zakładach karnych przebywa około 100.000 osadzonych. Sukces wdrożenia usług tego rodzaju w około 40 zakładach karnych i zebrane tam doświadczenia zachęcają do kontynuowania rozwoju tego segmentu biznesowego. Pod kątem zakładów karnych budujemy również nowe funkcjonalności telefonów ułatwiające pracę pracownikom służby więziennej.

Kontynuowany będzie rozwój działalności hurtowej i wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Działalność tą prowadzić będzie nadal Infotel Service Sp. z o.o. wraz ze swoją spółką zależną - NOM Sp. z o.o. Spodziewamy się podpisania kolejnych umów o połączeniu sieci, rozbudowy zasobów i dalszego zwiększenia wymiany ruchu.

W ramach realizacji celu strategicznego wejścia w segment usług SAAS Spółka będzie kładła nacisk na stworzenie aplikacji umożliwiających realizację takich usług na rynku europejskim i światowym. Nie spodziewamy się znaczących przychodów z tego tytułu w roku 2019 lecz poświęcimy ten rok na rozwój aplikacji, budowę zespołu Software House i wdrożenie u klientów pierwszych rozwiązań informatycznych i webowych, które staną się bazą do wyjścia z nowymi usługami na rynek, również poza Polską.

Strategicznym celem spółki pozostaje przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Nie jest to jednak celem samym w sobie. Kapitalizacja Spółki zależy w dużej mierze od koniunktury giełdowej, na którą Zarząd nie ma wpływu.

Plany dywidendowe/skupu akcji własnych

Spółka na koniec roku dysponowała nadwyżką kapitałową i nie posiadała zadłużenia.

Zarząd stoi na stanowisku, że należy regularnie dbać o Akcjonariuszy i w latach ubiegłych Spółka kilkukrotnie dokonywała skupów akcji tak aby dokonać dystrybucji zysków a w latach 2016, 2017, 2018 wypłaciła znaczącą dywidendę mimo obciążeń związanych ze spłatą kredytu zaciągniętego na zakup NOM Sp. z o.o. i mimo ponoszenia wydatków na budowę siedziby. Zarząd zaproponuje ponownie Akcjonariuszom uchwalenie wypłaty dywidendy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Zachęcamy do wnikliwej lektury Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2018. Zawiera ono wiele informacji szczegółowych, których ze względu na zwięzłą formę niniejszego Pisma do Akcjonariuszy nie udało się w nim zmieścić.

Naszym Klientom, Akcjonariuszom, Pracownikom, Współpracownikom, dostawcom usług telekomunikacyjnych, w tym szczególnie Orange S.A., T-Mobile Poland S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Exatel S.A. i P4 Sp. z o.o. pragniemy serdecznie podziękować za ten rok owocnej współpracy.

 

Jacek Lichota Prezes Zarządu Telestrada S.A.

Łukasz Rybak Członek Zarządu Telestrada S.A.

Maja Pyszkowska Członek Zarządu Telestrada S.A.

 

Szczegółowe dane finansowe Telestrada są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.