Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na ALI (ALTUSTFI) dwie kary na łączną kwotę 1,2 mln zł. Obie z nich są związane z naruszeniem przez Altus FIO Parasolowy zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w związku z wyceną akcji spółki wprowadzonej na NewConnect.

„Analiza obrotu akcjami tej spółki na NewConnect wykazała, że w dniach wycen obrót akcjami tej spółki był znacząco niski lub nie zawierano transakcji na akcjach tej spółki. (…) Według KNF wycena akcji tej spółki bazująca na notowaniach giełdowych była dokonywana nieprawidłowo, gdyż nie uwzględniała znacząco niskiego wolumenu obrotu akcjami Spółki na NewConnect (a tym samym braku popytu na akcje tej spółki). Komisja uznała zatem, że przyjęta przez Fundusze metoda wyceny ww. akcji nie spełniała podstawowego warunku o jakim mowa w § 23 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie rachunkowości funduszy tzn. wycena nie odzwierciedlała wartości godziwej akcji spółki” – uzasadniono

Zaznaczono jednocześnie, że maksymalny wymiar kar to 20,9 i 29,4 mln zł.