W dniu dzisiejszym Zarząd Korporacja KGL S.A. poinformował w ramach raportu bieżącego 39/2019 w ESPI, że według szacunków w I półroczu 2019 r. Grupa KGL wypracowała łącznie 202,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (tj. o ok 8% więcej niż w analogicznym okresie w 2018 r.). Tym samym kolejny rok z rzędu dynamika wzrostu przychodów utrzymała się na zbliżonym (blisko 10%) poziomie. Dla przypomnienia za cały rok 2018 Grupa KGL wypracowała 375,6 ml zł. przychodów ze sprzedaży. W załączniku do opublikowanego raportu Zarząd Spółki zamieścił dodatkowy komentarz do aktualnej sytuacji biznesowej Grupy.

Według Zarządu Spółki rozwojowi działalności Grupy KGL mocno sprzyja utrzymująca się korzystna koniunktura w przemyśle, w tym szczególnie w segmencie opakowań, który generuje znaczący popyt na produkty oferowane przez Grupę. W minionym półroczu popyt na opakowania utrzymał się na wysokim poziomie, co odpowiadało dobrej sytuacji na rynku pakowanych produktów (dotyczyło to w szczególności sektora żywności, w którym dominującą pozycję od wielu lat zajmują opakowania z tworzyw sztucznych).

Przychody wg segmentów działalności

Zarząd Spółki przedstawił także szacunkową wartość przychodów w ujęciu wg. segmentów działalności. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dotychczas, w okresach historycznych w strukturze przychodów dominował segment dystrybucji (nad produkcją), którego udział w strukturze przychodów stale przekraczał połowę łącznej wartości przychodów. Jednak w minionym półroczu struktura przychodów uległa wyrównaniu z nieznaczną przewagą działalności produkcyjnej, której udział w łącznych przychodach za I H 2019 r. nieznacznie przekroczył 50%. Przychody z działalności produkcyjnej osiągnęły poziom ok. 101,6 mln zł, zaś z działalności dystrybucyjnej blisko 101,0 mln zł.

W opinii Zarządu Emitenta notowany od kilku okresów wzrost przychodów w segmencie produkcji jest efektem konsekwentnej rozbudowy zdolności produkcyjnych realizowanej w ostatnich latach, co wiąże się jednocześnie z ciągłym wzrostem kompetencji i przewag technologicznych. Grupa KGL intensywnie rozwija infrastrukturę do produkcji folii i opakowań. Jest to jedno z podstawowych założeń strategii rozwoju. Celem Grupy jest zarówno zwiększenie skali produkcji jak i uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurentami. W latach 2015-2019 poczyniono szereg działań prowadzących do istotnego zwiększenia przede wszystkim mocy produkcyjnych ale również rozbudowy infrastruktury (budowa i zakup powierzchni magazynowo produkcyjnych, zakup instalacji do pozyskiwania folii oraz linii do produkcji opakowań).

Działamy pro-ekologicznie, spełniamy wymogi regulacji UE

Zarząd Emitenta wskazał także,  że w ramach realizowanej strategii rozwoju biznesu Grupa KGL przeznaczyła duże nakłady finansowe na wypracowanie technologii produkcji opakowań przeznaczonych dla rynku spożywczego, które produkowane są z recyklatów (nawet do 100%). W ramach własnego Centrum badawczo Rozwojowego Emitent rozwinął technologię umożliwiającą przemysłową produkcję opakowań zgodnych z zaleceniami europejskich regulatorów rynku, których podstawową wyróżniającą cechą od obecnie stosowanych opakowań jest zdolność do pełnego recyklingu. Zdaniem Emitenta przemysłowi odbiorcy opakowań (na takim rynku działa Emitent) w coraz większym stopniu oczekiwać będą aby stosowane przez nich opakowania spełniały wszystkie wymogi dyrektywy unijnej z 27 marca 2019 r (The Single-Use Plastics Directive). Wszystkie działania Emitenta podjęte wcześniej i te, które będą podejmowane wkrótce zmierzają do bycia zdolnym do zaspokajania potrzeb klientów Grupy w ww. zakresie

Dywersyfikacja działalności (koncentracja na atrakcyjnych segmentach)

Grupa KGL dokonując wszechstronnej rozbudowy parku maszynowego i instalując nowoczesne urządzenia produkcyjne wprowadza rozwiązania umożliwiające dywersyfikację rodzajów produkowanych opakowań. Zarząd sygnalizuje, że poprzez zakup i instalację nowych wielofunkcyjnych linii do ekstruzji folii i termoformowania, Grupa buduje kompetencje w zakresie nowych rodzajów produktów dedykowanych różnym segmentom branży spożywczej.

Zdaniem Zarządu Emitenta branża spożywcza jest bardzo pojemna i obok branży mięsnej, w której Emitent zalicza się do liderów, istnieją inne równie perspektywiczne segmenty rynku. Zarząd Spółki zidentyfikował nowe grupy przemysłowych odbiorców opakowań z tworzyw sztucznych, których potrzeby, ze względu na znaczne wolumeny sprzedaży produktów a także wymagania jakie stawiane są opakowaniom w kontekście własności przechowalniczych oraz wymagań higienicznych, mogą zostać zaspokojone przez Grupę KGL.

W 2018 r. Grupa uruchomiła nową linię do produkcji folii PET o niestandardowych parametrach (wysoko transparentnych grubych folii), co bezpośrednio związane jest z zamiarem uruchomienia produkcji nowych typów opakowań. Zakupione w 2018 r. oraz I H 2019 r. linie do termoformowania wraz ze wspomnianą wyżej linią do ekstruzji folii umożliwiają rozszerzenie portfolio produktowego o nowe wyroby dedykowane dla branży ogrodniczo-warzywnej czy gastronomicznej. Na uwagę, zasługuje fakt, że instalowane w Grupie od 2018 r. linie produkcyjne są uniwersalne i umożliwią wejście w nowe nie obsługiwane obecnie przez Emitenta segmenty rynku opakowań z tworzyw sztucznych.