Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował zmianę firmy ABC (ABCDATA), a także zmianę przedmiotu działalności spółki. Spółka będzie funkcjonować pod nową nazwą VICIS New Investments.

Natomiast przedmiotem działalności spółki będą:

„1) pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,

2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,

3) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,

4) pozostałe doradztwow zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,

5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,

6) działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z,

7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,

8) leasing finansowy – PKD 64.91.Z, 9) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,

10) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,

11) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,

12) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,

13) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.29.Z,

14) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,

15) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,

16) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego – PKD 77.34.Z,

17) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego – PKD 77.35.Z,

18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,

19) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.” – wymieniono w komunikacie