• Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w drugim kwartale 2019 roku wypracowała 1,22 mld zł zysku netto, o ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej w całej swojej historii.
  • Aktywa grupy w drugim kwartale 2019 r. wzrosły do 329 mld zł i były o ponad 10 proc. większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  • Bank kontynuuje poprawę rentowności - wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) po pierwszej połowie roku wyniósł 10,7 proc. Wysoka efektywność kosztowa pozwoliła na obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 43,1 proc. (42,7 proc. po uwzględnieniu efektów jednorazowych).
  • PKO Bank Polski dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, wciąż je poprawia i planuje ich aktualizację.

Drugi kwartał 2019 roku, zakończył się bardzo dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Zysk netto wyniósł 1,22 mld zł i był o ponad 30 proc. wyższy niż rok wcześniej. To także zdecydowanie najwyższy zysk w całej historii banku. Przyczynił się do tego wzrost skali biznesu oraz poprawa wyniku na działalności biznesowej. Wartość aktywów na koniec kwartału wyniosła 329 mld zł i była o ponad 10 proc. wyższa niż przed rokiem. Grupa kontynuowała również poprawę rentowności mierzonej zwrotem z kapitału. Po drugim kwartale wyniosła ona 10,7 proc. i w szybkim tempie zbliża się do przewidywanego na koniec 2019 r. poziomu 11 proc. Bank dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Pomimo tego wciąż poprawia wskaźniki efektywnościowe. Na czwarty kwartał planuje też aktualizację finansowych celów strategicznych PKO (PKOBP)

Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie, a wraz z nią rosną zyski PKO Banku Polskiego. W drugim kwartale grupa kapitałowa banku osiągnęła najwyższy w całej swojej historii wynik finansowy. Wyniósł on 1,22 mld zł, był o 30 proc. wyższy niż przed rokiem i ponownie zdecydowanie najlepszy w całym polskim sektorze bankowym. Tak dobry wynik to zasługa sprawnie prowadzonych działań biznesowych, które dodatkowo wspierane są efektami transformacji technologicznej, jaką przechodzi bank. Dzięki temu, wypracowany zysk jest nie tylko rekordowy, ale przede wszystkim jest on powtarzalny – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Wysoki wzrost zysku 
Zysk netto grupy banku w drugim kwartale 2019 r. wyniósł 1,22 mld zł i był o ponad 30 proc. wyższy niż przed rokiem. W całym pierwszym półroczu przekroczył on 2 mld zł. To ponownie zdecydowanie najlepszy wynik w całym polskim sektorze bankowym. Pomimo wysokich kosztów regulacyjnych, grupa wyraźnie poprawiła i tak już wysoką dynamikę zysku. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, przyczynił się do tego bardzo dobry wynik na działalności biznesowej. W pierwszej połowie roku wyniósł on ponad 7,2 mld zł i rósł głównie dzięki dalszej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 11 proc. r/r do poziomu 5 mld zł).

Dynamiczny wzrost skali biznesu    
PKO Bank Polski dalej rośnie w szybkim tempie. Po raz kolejny pobił swój rekord pod względem wielkości aktywów, których wartość to już 329 mld zł. Do ponad 246 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów grupy, a kwota oszczędności klientów zarządzanych przez grupę wyniosła ponad 290 mld zł. PKO Bank Polski pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego z najwyższymi udziałami zarówno w rynku kredytów, jak i oszczędności.

Inwestorzy doceniają doskonałą kondycję banku   
Rekordowe zyski przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej przełożyły się w pierwszej połowie roku na wzrost rentowności mierzonej zwrotem z kapitału, która wynosi już 10,7 proc. i w szybkim tempie zbliża się do przewidywanego na koniec 2019 r. poziomu 11 proc. Wysoka efektywność kosztowa pozwoliła na obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 43,1 proc. (42,7 proc. po uwzględnieniu efektów jednorazowych). Jednocześnie, dzięki ostrożnemu zarządzaniu ryzykiem i korzystnemu otoczeniu gospodarczemu bank znacząco, do poziomu 0,55 proc., obniżył koszt ryzyka.

Doskonała kondycja spółki pozwoliła akcjonariuszom na podjęcie decyzji o wypłacie w formie dywidendy 1,66 mld zł z zysku za 2018 r., co nastąpi 14 sierpnia. Inwestorzy podjęli także decyzję o niepodzieleniu połowy zysku z 2018 r., co wraz ze spełnieniem przez bank kryteriów do wypłaty połowy zysku z 2019 r., daje większą elastyczność w kształtowaniu dywidendy w przyszłym roku. Doskonałą kondycję banku doceniają inwestorzy. PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie, a w czerwcu po fali wzrostów kursu jego akcji kapitalizacja spółki przekroczyła wycenę rynkową Deutsche Banku - największego banku w Niemczech.

Największy bank korporacyjny i inwestycyjny w Polsce, PKO Leasing rośnie na kurczącym się rynku
W drugim kwartale bieżącego roku finansowanie udzielone podmiotom gospodarczym przez PKO Bank Polski przekroczyło 100 mld zł. Tym samym grupa potwierdziła, że jest największym w Polsce bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym. Bank obsługuje ponad 15 tysięcy klientów korporacyjnych i prawie pół miliona mniejszych firm. Siłą oferty segmentu bankowości korporacyjnej jest możliwość tworzenia kompleksowych rozwiązań, bazujących na różnorodnych produktach banku i spółek zależnych grupy (faktoringu, leasingu), odpowiadających na odmienne potrzeby firm. Przykładem jest oferta leasingowa. Sprzedaż PKO Leasing (bez PCM) w I połowie 2019 r. wyniosła 5 mld zł i była o 14 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spółka osiągnęła doskonały wynik sprzedaży, pomimo że cały rynek leasingu w pierwszej połowie roku skurczył się o 0,6 proc. r/r. PKO Leasing przeprowadził także przejęcie spółki PCM – jednego z liderów rynku najmu długoterminowego, który wzbogaci ofertę Grupy.

Nowe funkcje w aplikacji IKO         
PKO Bank Polski niezmiennie utrzymuje pozycję lidera bankowości mobilnej w Polsce, z 25 proc. udziałem w rynku. Na koniec drugiego kwartału klienci banku mieli łącznie 3,6 mln aktywnych aplikacji, a liczba transakcji wykonanych w IKO osiągnęła wówczas prawie 220 milionów. W dwóch największych sklepach z aplikacjami klienci wystawili IKO prawie 400 tysięcy ocen, których średnia wynosi 4,8 na 5 możliwych gwiazdek. Wysoka popularność i najwyższe oceny wystawione przez użytkowników dały IKO kolejne zwycięstwo w rankingu brytyjskiego Retail Banker International, który potwierdził że aplikacja banku jest najlepsza na świecie. IKO ponownie wyprzedziło aplikacje największych światowych banków takich jak JP Morgan Chase, Barclays czy Bank of America.

W ostatnich miesiącach aplikacja została wzbogacona o nowe funkcje: mobilną autoryzację, możliwość zakupów biletów komunikacji miejskiej, kartę kredytową jako źródło pieniądza dla transakcji BLIKIEM oraz wygodne zlecenie stałe na cele charytatywne. Bank prowadzi prace nad projektem „Talk to IKO”, który umożliwi sterowanie aplikacją, a w przyszłości także innymi usługami dodanymi, za pomocą głosu.

Nowe usługi cyfrowe 
PKO Bank Polski kontynuuje wdrażanie kolejnych usług cyfrowych. Uruchomił m.in. usługę e-Paragon, która jest dostępna w serwisie bankowości elektronicznej po dokonaniu transakcji debetowymi kartami płatniczymi PKO Banku Polskiego na wybranych stacjach paliw PKN ORLEN. Wdrożenie jest efektem współpracy KIR z PKO Bankiem Polskim, PKN ORLEN oraz eService. Bank uruchomił także mojeID, czyli usługę zdalnego potwierdzania tożsamości. Z usługi mojeID mogą korzystać klienci PKO Banku Polskiego i PGNiG Obrót Detaliczny. MojeID ułatwia dostęp do usług online klientom PGNiG wykorzystując tożsamość cyfrową potwierdzaną przez PKO Bank Polski. Niezmiennie, dużą popularnością cieszy się funkcja zakładania Profilu Zaufanego przez systemy bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego. Z usługi skorzystało już 670 tys. klientów, a udział banku w zakładaniu Profili Zaufanych w całym rynku bankowym wynosi 26 proc. 

Bank uruchamia także kolejne usługi cyfrowe dla firm i przedsiębiorstw. Od sierpnia małe i średnie formy mogą korzystać z narzędzie e-Windykacja. Narzędzie opracowane przez startup Vindicat pozwala firmom na samodzielne monitorowanie płatności i efektywne odzyskiwanie należności z niezapłaconych faktur. E-Windykacja to następne po e-Prawniku, e-Księgowości, e-Sklepie i asystencie firmowym rozwiązanie, które tworzy kompleksowy ekosystem usług dodatkowych dla firm.

PKO Bank Polski włącza się w tworzenie rynku PPK        
Grupa Kapitałowa aktywnie uczestniczy w tworzącym się rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zaangażowanie Grupy wykracza poza dostarczanie samej tylko oferty i obejmuje również rozwiązania technologiczne wspomagające zarządzanie całym rynkiem. PPK oferowane przez PKO TFI są doceniane za silne wsparcie osobowe i techniczne przy wdrożeniach, zapewnienie sieci obsługi posprzedażowej oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami cyklu życia. PKO Finat, spółka z grupy kapitałowej banku specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla branży finansowej, została wybrana przez Polski Fundusz Rozwoju do stworzenia systemu ewidencji PPK, który uruchomiony został 1 lipca br. i docelowo będzie obsługiwał dane 11,5 mln zatrudnionych.

Operator Chmury Krajowej rozpoczął działalność operacyjną
W pierwszym półroczu 2019 roku, Operator Chmury Krajowej, spółka należąca do Grupy Kapitałowej Banku, rozpoczął działalność operacyjną w oparciu o własną infrastrukturę. PKO Bank Polski został pierwszym klientem spółki. Na obecnym etapie, bank wykorzystuje usługi Chmury Krajowej w zakresie outsourcingu środowiska testowego w oparciu o model IaaS (Infrastructure as a Service, infrastruktura serwerowa jako usługa). Wykorzystanie usług chmurowych pozwoli bankowi przyspieszyć realizację procesów testowania i wdrażania innowacji oraz obniży ich koszty. Operator Chmury Krajowej pracuje nad uruchomieniem kolejnych usług: SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), usług transformacji oraz wirtualnego stanowiska pracy.

Odpowiedzialne podejście do środowiska
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego kontynuuje działania ukierunkowane na poprawę stanu środowiska naturalnego. W marcu 2019 roku bank przyjął politykę kredytową wobec sektora energii wysokoemisyjnej. W jej ramach zakłada stopniową zmianę struktury portfela kredytowego poprzez sukcesywne ograniczanie zaangażowania w transakcje dotyczące energii wysokoemisyjnej. Bank planuje także wzmocnienie ratingu ESG, który ocenia podejmowane działania w zakresie środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego.

Jednym z takich działań jest emisja Zielonych Listów Zastawnych dokonana przez PKO Bank Hipoteczny, który jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce dołączył do elitarnej grupy światowych emitentów oferujących tego typu papiery wartościowe. PKO Bank Polski wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym przystąpił także do projektu, który ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania. W tym roku bank organizował również emisje zielonych obligacji dla Skarbu Państwa oraz wprowadził nowy produkt - Ekopożyczkę PKO na zakup urządzeń fotowoltaicznych. Bank ma w swojej ofercie także kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Tytularny partner Ekstraklasy
Od 1 lipca PKO Bank Polski jest tytularnym partnerem Ekstraklasy. Bank wizerunkowo obecny jest na wszystkich 296 meczach w ramach 37 kolejek ligi. Logotyp rozgrywek jest prezentowany m.in. na koszulkach piłkarzy, w przestrzeni reklamowej wszystkich szesnastu stadionów, podczas transmisji telewizyjnych, a także za pośrednictwem wszelkich kanałów komunikacji prowadzonych przez kluby i ligę. Spółka planuje również zwiększenie zaangażowania w obszarze bezpośredniej współpracy z klubami, która ma się przyczynić do ich rozwoju finansowo-organizacyjnego. W ramach obowiązującej od 2018 r. umowy, kontynuowane będą zapoczątkowane już w minionym sezonie projekty takie jak Oficjalna Karta Ekstraklasy, Kanapa Kibica czy wybór młodzieżowca miesiąca i sezonu.