FERRUM podpisało z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM umowę ramową na 8 lat. Producent wyrobów hutniczych będzie walczyć o kontrakty warte 2,8 mld zł netto.

Postępowanie dla polskiego operatora gazociągów było podzielone na cztery części. W każdym z nich wyłonionych zostało tylko 6 potencjalnych partnerów, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w przetargach na dostawy rur do przesyłu gazu. Oferta FER (FERRUM) została wybrana jako jedna z najkorzystniejszych we wszystkich 4 kategoriach.

Celem zawartej umowy jest ustalenie i określenie warunków zgłaszania zamówień częściowych, jednocześnie ich realizacja może wykraczać poza okres 8 lat.

Umowa z krajowym gigantem pozwala nam na udział w postępowaniach na realizację dostaw cząstkowych. Znaleźliśmy się w wąskim gronie walczącym o dostawy warte łącznie 2,8 mld zł netto. Dzięki uruchomionej w zeszłym roku linii produkcyjnej BENDER oraz  zdobytemu przez wiele lat doświadczeniu w branży  nasze szanse na zdobycie znaczącej części tych zamówień oceniamy bardzo wysoko, gdyż jesteśmy w stanie sprostać wszystkim ich wymaganiom – mówi Krzysztof Kasprzycki, prezes FERRUM.

W ramach umowy GAZ-SYSTEM przeprowadzi dowolną liczbę postępowań o udzielenie zamówień częściowych, do których będzie zapraszał również innych wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową. Kryterium oceny ofert w takich postępowaniach każdorazowo stanowić będzie cena.

Ponadto w ramach zawartych przyszłych umów, dostawcy są zobowiązani do udzielenia gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Przewidziano także naliczanie kar umownych, które jednak nie mogą przekroczyć 20% wartości poszczególnych zamówień.

W ubiegłym roku spółka przeprowadziła inwestycje oraz restrukturyzację finansową. Dzięki temu FERRUM znacząco zwiększyło swój potencjał przetargowy. Ponadto firma szuka nowych możliwości nie tylko na rynkach zagranicznych, ale także w innych segmentach branżowych.