W II kwartale 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu wyniosły 367,8 mln zł wobec 450,4 mln zł rok wcześniej.

Spółka wypracowała zysk operacyjny w kwocie 17,7 mln zł w porównaniu do 32,2 mln zł zysku przed rokiem. 

Skonsolidowany zysk netto AML (ALUMETAL) (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) był niższy w II kwartale o -47% i wyniósł 13,2 mln zł (25,0 mln zł w II kwartale 2018 roku).

" W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT Grupa Alumetal podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu ulgi w podatku dochodowym. Wskutek wyłączenia wpływu zmiany stanu aktywa z tytułu zwolnienia z CIT znormalizowany zysk netto przyjął wielkości zaprezentowane na poniższym wykresie.

Znormalizowany zysk netto w II kwartale 2019 roku wyniósł 17,0 mln zł i był niższy od znormalizowanego zysku netto w II kwartale 2018 roku o 43%. W całym I półroczu 2019 roku znormalizowany zysk netto wyniósł 33,9 mln zł, co oznacza spadek o 35% w stosunku do I półrocza poprzedniego roku. " - czytamy w raporcie.

Znormalizowany zysk netto stanowi podstawę wypłaty ewentualnej dywidendy.

Prognozy podstawowych pozycji finansowych na najbliższe lata są dostępne dla abonentów Biznesradar Premium na profilu spółki w zakładce PROGNOZY