Zarząd WSE (WORKSERV), największej Spółki sektora usług personalnych w Polsce zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze Spółki zdecydują o sposobie finansowania dalszego rozwoju. Decyzja będzie miała także wpływ na postęp procesów dezinwestycyjnych oraz refinansowania dotychczasowych zobowiązań Spółki. Rozwiązania zostały wypracowane przez Zarząd Spółki wraz z doradcami strategicznymi w ramach trwającego od marca br. przeglądu opcji strategicznych. NWZA odbędzie się 8 października br, a intencją Zarządu jest pozyskanie nowego, znaczącego akcjonariusza.

22 marca Spółka rozpoczęła przegląd opcji strategicznych, w ramach którego analizowane są obszary związane z procesem dezinwestycji, który polega na sprzedaży części zagranicznych spółek, refinansowaniem zadłużenia oraz pozyskaniem alternatywnych źródeł finansowania. W wyniku trwającego przeglądu Zarząd Spółki oraz doradcy opracowali sposoby pozyskania środków na realizację długoterminowej strategii rozwoju Spółki, które zostaną poddane pod głosowanie podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

- W trakcie przeglądu opcji strategicznych prowadziliśmy rozmowy zarówno z głównymi akcjonariuszami, jak i z wieloma instytucjami finansowymi. Pozyskane środki zdecydowanie przyspieszą proces refinansowania naszych zobowiązań oraz zasilą kapitał obrotowy, dzięki czemu zwiększymy skalę prowadzonej działalności operacyjnej – komentuje Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service SA

Głosowaniu zostaną poddane uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje w ramach oferty prywatnej z prawem pierwszeństwa dla obecnych akcjonariuszy, emisji akcji w ramach oferty prywatnej z prawem pierwszeństwa oraz emisji akcji w ramach oferty publicznej.

- Zależało nam na opracowaniu rozwiązań, które pozwolą skoncentrować do tej pory rozdrobniony akcjonariat. Liczymy, że prowadzone rozmowy zaowocują pozyskaniem znaczącego akcjonariusza, który będzie odgrywał kluczową rolę w dalszej działalności grupy. Rozmawiamy głównie z dużymi, międzynarodowymi inwestorami, jednak chcemy zapewnić obecnym akcjonariuszom możliwość pierwszeństwa i współudziału w ofercie na analogicznych warunkach - informuje Iwona Szmitkowska. - Jesteśmy zadowoleni z faktu, że Rada Nadzorcza, która reprezentuje różnorodny akcjonariat Work Service, jednomyślnie zatwierdziła proponowane przez nas rozwiązania. –  dodaje.