ELB (ELBUDOWA) szacuje, że jednostkowy wynik netto za okres I półrocza 2019 r. był równy -106,8 mln zł. Wynik operacyjny miał wynieść w tym okresie -58,4 mln zł, a przychody ze sprzedaży 234,7 mln zł. Byłyby to więc jedne z najsłabszych półrocznych wyników spółki w historii.

Władze spółki zaznaczyły także, że w wynikach ujęty zostanie odpis aktualizujący na aktywa z tytułu podatku dochodowego w wysokości 62,1 mln zł. Dodają jednocześnie, że ma on związek z trudną sytuacją finansową spółki.

„Mając na uwadze trudną sytuacje finansową Spółki, wynikającą przede wszystkim z aktualnego braku dostępu do finansowania zewnętrznego oraz związanej z tym niepewności co do przyszłych wyników finansowych, kierując się zasadą ostrożnej wyceny Spółka dokonała stosownej kalkulacji i analizy tej pozycji, a w efekcie utworzyła (…) odpis aktualizujący na aktywa z tytułu podatku dochodowego w wysokości 62,1 mln PLN” – czytamy w komunikacie

Wśród innych zdarzeń, które miały istotny wpływ na półrocze wyniki spółki wymieniono także m.in. -26,6 mln zł z tytułu aktualizacji wyceny budżetów kontraktów, -4,8 mln zł odpisów wartości zapasów, -1,6 mln zł objęcia odpisem należności z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych, -1,3 mln zł korekt związanych z wyceną rozrachunków zgodnie z MSSF 9 oraz +8,5 mln zł z rozwiązania rezerwy przychodowej związanej z kontraktem EC Tychy.