Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka Carpathia Capital

Udostępnij

17 września 2019 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka CARPATHIA CAPITAL S.A. 

CRC (CARPATHIA) jest 381. spółką notowaną na NewConnect oraz 10. debiutem na tym rynku w 2019 roku. 

Przedmiotem działalności Carpathia Capital S.A. jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów. Celem Emitenta jest wzrost wartości posiadanych aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Spółka realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Emitenta w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu, a ponoszonym ryzykiem. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz, i nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Carpathia Capital S.A. funkcjonuje jako fundusz typu preIPO, co oznacza, że Emitent obejmuje instrumenty finansowe podmiotów, które w perspektywie do 12 miesięcy zostaną wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu. Działalność Emitenta nie ma charakteru funduszu venture capital, jednak jest do niego zbliżona. Wynika to z faktu, że Emitent dokonuje inwestycji w podmioty niepubliczne za kapitał pochodzący od inwestorów prywatnych. Od typowego funduszu venture capital przedmiot działalności Spółki odróżnia brak nabywania pakietu kontrolnego w podmiotach będących przedmiotem inwestycji, co do zasady brak kontroli nad ich działalnością operacyjną oraz krótszy horyzont inwestycyjny (łącznie z możliwością sprzedaży instrumentów finansowych jeszcze przed ich wprowadzeniem do obrotu). 

Emitent zakłada, że jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna będzie pozyskiwał kapitał na prowadzenie działalności inwestycyjnej w drodze emisji nowych akcji. W przypadku przeprowadzania emisji prywatnych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd Emitenta zakłada, że cena akcji w ofercie zostanie ustalona na poziomie nie niższym niż wartość księgowa przypadająca na jedną akcję przy uwzględnieniu zadeklarowanej, ale niewypłaconej dywidendy wyznaczonej w oparciu o dane z ostatniego publicznie dostępnego raportu okresowego. W przypadku przeprowadzenia emisji publicznej z zachowaniem prawa poboru, cena akcji zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie. Ponadto należy wskazać, że z uwagi na posiadanie statusu ASI możliwość pozyskiwania środków w drodze emisji prywatnych jest ograniczona. Zgodnie z art. 70f ustawy o funduszach podmioty posiadające status ASI mogą przeprowadzać oferty prywatne skierowane wyłącznie do klientów profesjonalnych. Oferta akcji serii E przeprowadzona w trybie oferty prywatnej skierowana została za pośrednictwem podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co Emitent – Domu Maklerskiego INC S.A. – wyłącznie do klientów profesjonalnych. 

W przyszłości, w przypadku przeprowadzania ofert prywatnych, Emitent zamierza korzystać z usług Domu Maklerskiego INC S.A. celem prowadzenia działalności zgodnie z art. 70f ustawy o funduszach. Ponadto Emitent nie wyklucza, że będzie przeprowadzał oferty publiczne, które nie posiadają ograniczenia w zakresie kierowania oferty wyłącznie do klientów profesjonalnych. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+