W dniu 14 października br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (BKM (PBKM)) podjęło uchwałę o emisji 3 522 705 nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dla akcjonariuszy spółki.

Emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona w wyniku subskrypcji prywatnej i zostanie skierowana wyłącznie do obecnego akcjonariusza PBKM, tj. funduszu z grupy Active Ownership Capital (AOC), który ostatnio zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie PBKM do 31,62% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Cena jednej akcji nowej emisji została ustalona na 62 PLN, co oznacza, że spółka PBKM pozyska z emisji 218 407 700 PLN. Pod względem wartości będzie to druga największa emisja akcji przeprowadzona w tym roku przez spółkę publiczną notowaną na polskiej giełdzie.

Spółka PBKM będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do naszego największego akcjonariusza stanowi najszybszy i najkorzystniejszy kosztowo sposób pozyskania kapitału, który będzie istotnie wspierał realizację naszej strategii akwizycji. Pozyskanie z emisji ponad 218 mln złotych pozwoli nam na przyspieszenie tempa przejęć i wykorzystanie sprzyjającej sytuacji na rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie, który jest obecnie na etapie konsolidacji. Przypomnę, że w tym roku zrealizowaliśmy dwie akwizycje w Hiszpanii i Portugalii, na które wydaliśmy blisko 10 mln Euro. Natomiast w ubiegłym roku przejęliśmy Stemlab – największy portugalski i jednocześnie piąty największy w Europie bank komórek macierzystych. Przeprowadzone akwizycje, oprócz strategicznej ekspansji w Europie Zachodniej, przyniosły nam umocnienie pozycji absolutnego lidera na europejskim rynku rodzinnego bankowania krwi. Jesteśmy w nieustannym procesie budowania coraz mocniejszej marki Grupy FamiCord oraz dynamicznych inwestycji w rozwój biznesu, zarówno organicznie jak i poprzez przejęcia mówi Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A. - Bardzo nas cieszy zaufanie, którym została obdarzona spółka przez akcjonariusza, który pierwszy niewielki pakiet akcji PBKM nabył niewiele ponad rok temu. Od tego czasu Active Ownership Capital (AOC) wziął udział w emisji przeprowadzonej pod koniec 2018 roku i dokupił z rynku znaczące pakiety akcji. AOC to fundusz aktywistyczny – to znaczy, że jego strategia zakłada bezpośrednie zaangażowanie w budowanie wartości spółek i nastawiony na dynamiczne działanie, co bardzo nam odpowiada. Liczymy na wspólną pracę, w szczególności z wykorzystaniem sieci kontaktów AOC w krajach DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria), która powinna zaowocować wysoką stopą zwrotu dla wszystkich akcjonariuszy – dodaje Jakub Baran.

Grupa PBKM prowadzi analizy potencjalnych transakcji zarówno na rynkach europejskich i poza Europą. Na liście priorytetowych celów transakcyjnych znajdują się firmy, które prowadzą działalność w zakresie rodzinnego bankowania krwi w modelu abonamentowym i przedpłaconym na rynkach gdzie PBKM jest obecny oraz na nowych rynkach. Łącznie szacowana wartość ewentualnych transakcji priorytetowych wynosi ponad 60 mln Euro. W przypadku uzyskania pozytywnych analiz i ocen, przejęcia podmiotów z listy priorytetowej mogą zostać zrealizowane w perspektywie najbliższych kwartałów. Ponadto Grupa PBKM ma zidentyfikowane inne potencjalne cele przejęć w Europie i poza Europą o łącznej szacunkowej wartości około 150 mln Euro.