Zarząd spółki NEWAG S.A. poinformował o zawarciu umowy z Województwem Lubelskim na dostawę  ośmiu dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych („EZT”) wraz ze świadczeniami dodatkowymi.

Wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji w całości (tj. rozszerzenia przedmiotu umowy o dwa dodatkowe EZT) wynosi 149,0 mln zł netto (119,2 mln zł netto bez uwzględnienia prawa opcji). Dostawy będą wykonywane w latach 2020-21 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 64 miesięcy od daty dostawy
z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w Umowie komponentów.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie EZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w umowie zobowiązań oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie NWG (NEWAG). Umowa przewiduje ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 15% wartości kontraktu.