Koncentracja na klientach, rozwój naszej platformy i aplikacji, dalsza poprawa efektywności działania oraz ludzie tworzący naszą organizację – to filary nowej strategii Grupy MBK (MBANK). Po raz pierwszy integralną częścią dokumentu stała się także strategia społecznej odpowiedzialności biznesu. Celami na 2023 rok są zwrot na kapitale (ROE) na poziomie ok. 10,5 proc., obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów do ok. 40 proc. i wzrost marży odsetkowej netto do ok. 3,0 proc.

Strategia mBanku na lata 2020-2023 została opracowana jako odpowiedź na zmiany w otoczeniu rynkowym oraz spodziewane trendy: dalszy postęp technologiczny, ewolucję oczekiwań klientów i wyzwania związane z ochroną środowiska naturalnego.

Organiczny wzrost banku będzie się opierać na akwizycji nowych klientów – w szczególności młodych ludzi i firm. mBank wzmocni również pozycję w grupie 30-45 latków, dzięki kredytom hipotecznym i produktom oszczędnościowym. Skupi się też na pozyskiwaniu klientów w średnich miastach i segmencie profesjonalistów świadczących usługi dla innych przedsiębiorców. Wreszcie, wspólnie z rodzicami, bank będzie edukować i wprowadzać dzieci w świat finansów – zarówno dzięki ofercie produktowej, jak i działaniom edukacyjnym mFundacji.

Najważniejszym kanałem sprzedaży produktów i kontaktów z klientami detalicznymi będzie aplikacja mobilna. Bank rozwinie swoją platformę m.in. o dodatkowe usługi partnerów spoza świata finansów. Przewagą mBanku pozostanie użyteczna technologia i efektywne jej wykorzystywanie.

Bankowość korporacyjna będzie się wyróżniać, tak jak do tej pory, indywidualnym podejściem do przedsiębiorstw oraz profesjonalizmem i ugruntowaną wiedzą branżową. Skupimy się też na upowszechnieniu cyfrowej samoobsługi wśród klientów korporacyjnych.

W ramach strategii CSR, mBank chce edukować, dbać o klimat i środowisko, a także wspierać dobrobyt. Naszym kierunkowskazem są Sustainable Development Goals (SDGs), czyli globalne cele zrównoważonego rozwoju wytyczone przez ONZ. Spośród nich wybraliśmy te, które są dla banku kluczowe i podzieliliśmy na trzy obszary.

mBank i edukacja:

 • Wspieramy rozwój edukacji matematycznej i wyrównujemy szanse edukacyjne.
 • Uczymy jak bezpiecznie korzystać z bankowości cyfrowej.

mBank i dbałość o środowisko:

 • Ograniczamy nasz wpływ pośredni m.in. poprzez politykę kredytową dotyczącą branż istotnych z punktu widzenia polityki klimatycznej UE.
 • Ograniczamy nasz wpływ bezpośredni m.in. poprzez pomiar i zmniejszenie śladu węglowego, redukcję zużycia energii i oszczędne korzystanie z wody, papieru i materiałów biurowych.

mBank i dobrobyt:

 • Wspieramy organizacje, które działają na rzecz dobrobytu społecznego.
 • Komunikujemy się z klientami rzetelnie, jasno i przejrzyście.
 • Działamy etycznie.

Celem banku jest znaleźć się w pierwszej trójce liderów społecznej odpowiedzialności w sektorze bankowym.

Efekty wdrożenia strategii będą widoczne w kluczowych wskaźnikach finansowych w 2023 roku:

 • Marża odsetkowa (NIM): wzrost do ~3,0 proc.
 • Wskaźnik koszty/dochody (C/I): redukcja do ~40 proc.
 • Zwrot na kapitale (ROE netto): poprawa do ~10,5 proc.
 • Relacja kredyty/depozyty: w przedziale 92-94 proc. w każdym roku obowiązywania strategii.
 • Współczynniki kapitałowe: minimum 1,5 p.p. powyżej wymagań KNF na koniec każdego roku.

Średni roczny wzrost (CAGR) w okresie 2019-2023 w poszczególnych kategoriach ma wynosić:

 • Kredyty: ~6 proc.
 • Depozyty: ~6 proc.
 • Przychody ogółem: ~8 proc.
 • Koszty ogółem: ~5 proc.

Celem Banku jest wypłata dywidendy na poziomie 50 proc. zysku netto.