LBT (LIBET), w ramach przeglądu opcji strategicznych, otrzymała dwie wstępne oferty nabycia należących do spółki aktywów. Oferty dotyczą nieruchomości i ruchomości służących produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych, a łączna proponowana cena to 33,5 mln zł.

W komunikacie zaznaczono, że oferty zostały złożone przez dwa odrębne i niezależne podmioty, każdy o istotnej pozycji rynkowej.

„Zarząd Spółki wskazuje, iż na dzień opublikowania niniejszego raportu nie podjęto decyzji o przeprowadzeniu którejkolwiek z Transakcji, rekomendowaniu przeprowadzenia którejkolwiek z nich, nie zawarto nadto żadnych umów, których przedmiotem byłyby Aktywa (w tym umów warunkowych bądź przedwstępnych), a celem działań podejmowanych przez Spółkę na obecnym ich etapie, jest szczegółowe rozpoznanie wszelkich istotnych okoliczności dotyczycących ewentualnych Transakcji, w szczególności zaś ich wpływu na funkcjonowanie Spółki i grupy kapitałowej Spółki we wszelkich istotnych obszarach" - czytamy w komunikacie

Środki z ewentualnej transakcji miałby zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia, w szczególności zadłużenia wobec banków, które na ostatni dzień trzeciego kwartału roku obrotowego 2019 r. wynosiło 66,6 mln zł.